آسمانی ها - 1394/3
<-Description->
1 2 3 4 5 نسخه قابل چاپ
نوشته شده در تاریخ 26 خرداد 1394 توسط گمنام

پرسش.آیا سوغاتی که برایمان می آورند،خمس دارد؟


آیات عظام امام،خامنه ای،نوری: خیر خمس ندارد.1آیات عظام بهجت،تبریزی،سیستانی،صافی،فاضل،مکارم و وحید: چنانچه تا قبل از سال خمسی استفاده شود،خمس ندارد.

تبصره. سوغاتی حکم هدیه را دارد.


_______________________________________

توضیح المسائل مراجع،م 1753؛خامنه ای،اجوبة،س 850؛نوری،توشیح المسائل،م 1749توضیح المسائل مراجع،م 1753؛وحید،توضیح المسائل،م 1761.


برچسب ها:
1 2 3 4 5 نسخه قابل چاپ
نوشته شده در تاریخ 24 خرداد 1394 توسط گمنام
پرسش. آیا جواز بانکی،چنانچه یکسال از آن بگذرد،خمس دارد؟
آیات عظام امام و خامنه ای:جایزه،خمس ندارد1 

آیات عظام بهجت،فاضل و مکارم:بنابر احتیاط واجب،خمس آن را بدهند2 

آیات عظام تبریزی و وحید:اگر مال کم ارزشی باشد که نوعاً تا آخر سال مصرف می شود،خمس ندارد و در غیر این صورت خمس دارد3 


آیت الله سیستانی:می تواند نصف آن را تملک کند؛به شرط آنکه نصف دیگر را به فقیر متدین صدقه بدهد و چنانچه تا سر سال خمسی از آن نصف زیاد آمد،باید خمس آن را بدهد4 

آیت الله صافی:خمس دارد5 

آیت الله نوری:اگر به عنوان هدیه باشد،خمس ندارد6 
تبصره. جایزه بانکی نوعی بخشش محسوب می شود

پرسش. آیا به جوایز مسابقات ورزشی و قرآنی،خمس تعلق می گیرد؟

آیات عظام امام،خامنه ای و نوری: خیر خمس ندارد7 آیات عظام بهجت،فاضل و مکارم: بنابر احتیاط واجب خمس آن را بدهند.8آیات عظام تبریزی و وحید: اگر مال کم ارزشی باشد که نوعاً تا آخر سال مصرف می شود،خمس ندارد و در غیر این صورت خمس دارد9آیات عظام سیستانی و صافی: خمس دارد.10

تبصره 1: فرض مسأله جایی است که یکسال از آن بگذرد و در مؤونه صرف نشود.

تبصره 2: جوایز مسابقات نوعی بخشش محسوب می شود
_______________________________________

امام خمینی،تحریرالوسیلة،ج1،کتاب الخمس،الخامس و خامنه ای،اجوبة،س 851.فاضل،العروة الوثقی مع تعلیقات،ج2،کتاب الخمس،السابع؛بهجت،توضیح المسائل،م 1377؛مکارم،استفتاءات،ج2،س 534.تبریزی،استفتائات،س 819؛دفتر وحید.توضیح المسائل،جوایز بانک،م 24؛منهاج الصالحین،باب الخمس،السابع.صافی،جامع الاحکام،ج1،س 631.نوری،استفتائات،ج2،س 350.خامنه ای،اجوبة،س 851؛نوری،استفتائات،ج 2 س 355؛دفتر:امام.فاضل،العروة الوثقی مع تعلیقات،ج 2،کتاب الخمس،السابع؛مکارم،استفتائات،ج 2،س 534؛ بهجت،توضیح المسائل، م 1377.تبریزی،استفتائات،س 819؛وحید، توضیح المسائل،1761سیستانی،منهاج الصالحین،کتاب الخمس،السابع؛صافی،جامع الاحکام،ج 1،س 631
برچسب ها:
1 2 3 4 5 نسخه قابل چاپ
نوشته شده در تاریخ 18 خرداد 1394 توسط گمنام
پرسش. آیا به پولی که در بانک سپرده گذاری شده و از درآمد (سود) آن ارتزاق می شود،خمس تعلق می گیرد؟
آیات عظام امام خمینی (ره)،آیت الله سیستانی،آیت الله فاضل و آیت الله مکارم: اگر پول سپرده گذاری از درآمد کسب باشد،خمس دارد. [اما در صرتی که] با پرداخت خمس (هرچند به صورت اقساط) نتواند زندگی خود را اداره کند،خمس ندارد.1

آیات عظام بهجت،تبریزی و نوری:
اگر از درآمد کسب باشد،آن مقدار از پول سپرده که اداره زندگی به آن بستگی دارد،خمس ندارد،ولی به مقدار بیش از آن،خمس تعلق می گیرد.2

 آیات عظام خامنه ای،صافی و وحید: اگر پول سپرده گذاری از درآمد کسب باشد،خمس دارد و چنانچه نمی تواند با پرداخت خمس آن امرار معاش کند،می تواند با حاکم شرع دستگردان نماید.3
تبصره 1. به سود حاصل از آن خمس تعلق می گیرد.تبصره 2. پول سپرده گذاری نوعی سرمایه گذاری،محسوب می شود.تبصره 3. اگر پول سپرده گذاری از راه هدیه،جایزه و مانند آن بدست آمده باشد،حکم اصل را دارد.


_______________________________________

العروة الوثقی،ج 2،م 59؛مسائل،ج 1،س 708؛مکارم،استفتائات،ج 2،س 543؛سیستانی،المسائل المنتخبه،م 588،منهاج الصالحین،ج 1،م 1213نوری،اسفتائات،ج 1، س 271،تعلیقه تبریزی،استفتائات،س 948 و بهجت،توضیح المسائل،م 1401.دفتر:امام خامنه ای،آیت الله صافی و آیت الله وحید.

...............................................................................................................برای اطلاعات بیشتر به کتاب احکام خمس  سید مجتبی حسینی رجوع کنید.

طبق نظر مراجع تقلید

برچسب ها:
1 2 3 4 5 نسخه قابل چاپ
نوشته شده در تاریخ 16 خرداد 1394 توسط گمنام
پرسش.شخص از چه زمانی باید سال خمسی داشته باشد؟
آیات عظام امام خمینی،رهبر،فاضل و صافی:آغاز سال خمسی برای کسانی که درآمد تدریجی روزانه دارند (مانند تاجر و کاسب) از وقتی که شروع به کار می کند و برای کارمند و کارگر اولین درآمد  حقوق آنان است و برای کشاورز و مانند آن،از اولین محصولی است که برداشت می کند و چنانچه از مخارج سال زیاد آمد،باید خمس آن را بپردازد.1

آیات عظام تبریزی،مکارم و نوری:آغاز سال خمسی برای هر کسی،اولین درآمد اوست و چنانچه از مخارج سال زیاد آمد،باید خمس آن را بپردازد.2 آیات عظام سیتانی و وحید: آغاز سال خمسی برای هر کسی،از وقتی است که شروع به کار می کند و چنانچه از مخارج سال زیاد آمد،باید خمس آن را بپردازد.3 

سال شمسی و قمری 
پرسش. آیا سال خمسی باید به قمری باشد یا اینکه می تواند به شمسی نیز قرار گیرد؟همه مراجع (به جز آیت الله بهجت و وحید):تفاوتی میان آن دو نیست و هردو کفایت می کند.4آیت الله بهجت:کشاورز و هرکس که مانند او کارش مطابق سال شمسی انجام گیرد،می تواند حساب سال خود را نیز به شمسی قرار دهد؛ولی دیگران حساب سال خود را به قمری قرار دهند.5
آیت الله وحید:بنابر احتیاط واجب،به سال قمری قرار دهند.6 

تغییر سال خمسی
پرسش. آیا تغییر زمان حساب سال خمسی جایز است؟همه مراجع (به جز آیت الله خامنه ای):جلو انداختن حساب سال به هر اندازه،اشکال ندارد؛ولی تأخیر آن جز با اجازه حاکم شرع جایز نیست7 آیت الله خامنه ای:تقدیم و تأخیر سال خمسی با اجازه حاکم شرع جایز نیست،مگر با شرایط خاص.8تبصره. البته جلو انداختن سال خمسی در صورتی جایز است که به صاحبان خمس ضرری وارد نیاید؛مثلا به این طریق که اگر در اثنای سال،منافع خود را تخمیس نماید،می تواند مبدأ را پس از تخمیس مذکور قرار دهد و با گذشت یک سال،به حساب سال خود رسیدگی کند.

_______________________________________


امام،استفتائات،ج 1،س 135؛آیت الله خامنه ای،اجوبة،س 995؛آیت الله فاضل،جامع المسائل،ج 1 س 806 و 814؛آیت الله بهجت؛وسیلة النجاة،م 1382؛آیت الله صافی،توشیح المسائل،م 1774 و جامع الاحکام،ج 1،س 608.آیت الله نوری،استفتائات،ج 2،س 310؛آیت الله تبریزی،التعلیقة علی منهاج الصالحین،م 1218؛آیت الله مکارم شیرازی،توضیح المسائل،م 1486سیستانی،المسائل المنتخبه،م 593 و وحید،توضیح المسائل،م 1773.توضیح المسائل مراجع،م 1766؛آیت الله نوری،توضیح المسائل،م 1762؛آیت الله خامنه ای،اجوبة،س 999.آیت الله بهجت،توضیح المسائل،م 1385.آیت الله وحید،توضیح المسائل،م 1774.آیت الله مکارم،استفتائات،ج 1،س 353؛آیت الله فاضل،جامع المسائل،ج 1،س 809؛آیت الله نوری،استفتائات،ج 2،س 320،آیت الله سیتسانی،المسائل المنتخبة،م 611؛آیت الله صافی،جامع الاحکام،ج 1،3 620،دفتر:امام خمینی،آیت الله بهجت  آیت الله تبریزی.آیت الله خامنه ای،اجوبة،س 1000.

...............................................................................................................برای اطلاعات بیشتر به کتاب احکام خمس  سید مجتبی حسینی رجوع کنید.

طبق نظر مراجع تقلید

برچسب ها:
1 2 3 4 5 نسخه قابل چاپ
نوشته شده در تاریخ 16 خرداد 1394 توسط گمنام

Im Namen Gottes, des Allerbarmers, des Begnadenden

An alle jungen Menschen in Europa und Nordamerika! 

Die jüngsten Ereignisse in Frankreich und ähnliche Vorfälle in einigen anderen westlichen Ländern haben mich davon überzeugt, dass ich euch direkt diesbezüglich ansprechen sollte. Ich wende mich an euch junge Menschen, nicht um eure Eltern außer Acht zu lassen, sondern deshalb, weil ich die Zukunft eures Volkes und eurer Heimat in euren Händen liegen und in euren Herzen ein vitaleres und sensibleres Verlangen nach der Wahrheit sehe. Mit diesen Zeilen wende ich mich auch nicht an eure Politiker und Regierungsverantwortlichen, denn ich bin mir sicher, dass sie bewusst den Weg der Politik von dem Weg der Aufrichtigkeit und Rechtschaffenheit getrennt haben.

Ich spreche zu euch über den Islam und insbesondere über das Bild, dass sie euch vom Islam vorlegen. Seit zwei Jahrzehnten, d.h. ungefähr nach dem Zerfall der Sowjetunion, hat es zahlreiche Bestrebungen gegeben, diese große Religion als einen beängstigenden Feind darzustellen. Die Heraufbeschwörung von Angst und Ablehnung und deren Missbrauch blicken bedauerlicherweise auf eine lange Vergangenheit in der politischen Geschichte des Westens zurück. Ich möchte hier nicht auf die verschiedenen Ängste, die bislang den westlichen Völkern eingeflößt worden sind, eingehen. Ihr selber könnt mit einem kurzen Blick auf die jüngsten kritischen Geschichtsstudien erkennen, dass in der neuen Geschichtsbeschreibung das unaufrichtige und betrügerische Verhalten westlicher Staaten gegenüber anderen Völkern und Kulturen auf der Welt gerügt worden ist. Die Geschichte Europas und Amerikas schämt sich wegen dem Skalventum. Sie schaut verlegen wegen der Kolonialzeit und wegen dem Unrecht an Farbigen und Nicht-Christen zu Boden. Eure Forscher und Historiker erklären aufrichtig, dass sie sich wegen des Blutvergießens schämen, welches im Namen der Religion zwischen Katholiken und Protestanten oder im Namen der Nationalität und der Volkszugehörigkeit im Ersten und Zweiten Weltkrieg geschehen ist.

Dieses Geständnis verdient von Natur aus Anerkenung. Ich will auch gar nicht die Geschichte tadeln, wenn ich einen Ausschnitt aus dieser langen Liste nenne, sondern ich möchte, dass ihr eure Intellektuellen fragt, warum das kollektive Gewissen im Westen immer erst mit einer Verzögerung von mehreren Jahrzehnten und manchmal mehreren Jahrhunderten aufwacht. Warum ist die Korrektur des kollektiven Gewissens immer auf die weit zurückliegende Vergangenheit gerichtet und nicht auf die aktuellen Probleme? Warum wird in wichtigen Dingen wie der Begegnung mit der islamischen Kultur und Denkweise eine allgemeine Informiertheit verhindert?

Ihr wisst ja, dass Herabsetzung und Hervorrufung von Hass und fiktiver Angst gegenüber „Anderem" die Grundlage für alle ungerechten Bestrebungen nach Profit und Vorteilen ist. Nun möchte ich, dass ihr euch selber fragt, warum diesmal die alte Politik der Angstmache und Verbreitung von Hass in einem derartig beispiellosen Ausmaß den Islam und die Muslime ins Visier genommen hat?

Warum ist das internationale Machtsystem von heute bestrebt, das islamische Denken an den Rand und in die Passivität zu drängen? Welche Sinngebungen und Werte gibt es denn beim Islam, die dem Konzept der Großmächte in die Quere kommen, und welche Interessen werden durch die falsche Darstellung des Islams denn gedeckt? Meine erste Bitte lautet daher, dass ihr nach den Motiven dieser großangelegten Schwarzmalerei über den Islam forscht.

Meine zweite Bitte ist die, dass ihr gegenüber der Flut von Vorurteilen und Hetzpropaganda, versucht, euch direkt und unmittelbar mit dieser Religion vertraut zu machen. Der gesunde Verstand befiehlt, dass ihr zumindest wisst, wovor ihr flieht und euch fürchtet und von welcher Beschaffenheit es ist. Ich bestehe nicht darauf, dass ihr meine oder irgendeine andere Deutung des Islams akzeptiert. Ich sage nur: Lasst nicht zu, dass euch, ausgehend von böswilligen und schmutzigen Motive, diese lebendige und die heutige Welt beeinflussende Wahrheit präsentiert wird. Gestattet nicht, dass sie euch heuchlerisch die Terroristen, die sie selber angeheuert haben, als Repräsentanten des Islams vorstellen. Lernt den Islam über die echten Quellen und die Quellen aus erster Hand kennen. Werdet mit dem Islam durch den Koran und die Biografie ihres großen Propheten vertraut.

Ich möchte euch an dieser Stelle gerne fragen, ob ihr euch bislang schon direkt an den Koran der Muslime gewandt habt? Habt ihr die Verhaltensweise des Propheten des Islams und seine menschlichen und moralischen Lehren studiert? Habt ihr bislang außer über die Medien auch aus anderen Quellen über die Botschaft des Islams erfahren? Habt ihr euch jemals gefragt, wie und aufgrund welcher Werte dieser Islam mehrere Jahrhunderte hintereinander die größte wissenschaftliche und geistige Zivilisation der Welt hervorbrachte und die besten Gelehrten und Denker großzog?

Ich bitte euch nicht zuzulassen, dass sie durch abwertende und einfältige Maskenbilder zwischen euch und der Wahrheit eine gefühlsgeladene Trennmauer errichten und euch die Möglichkeit rauben, sich unvoreingenommen ein Urteil zu bilden.

In unserer Zeit, in der die Kommunikationsmittel die geografischen Grenzen überwunden haben, solltet ihr nicht zulassen, dass man euch in künstliche geistige Grenzen einsperrt. Auch wenn kein Einzelner die entstandenen Klüfte ausfüllen kann, so kann doch jeder von euch für die eigene Erkenntnis und die Aufklärung seiner Umgebung eine Brücke des Denkens und der Gerechtigkeit über diesen Klüften errichten.

Dieser bewusst vorausgeplante Konflikt zwischen dem Islam und euch jungen Menschen ist nicht angenehm , aber er kann eurem wissbegierigen und suchenden Geist neue Denkaufgaben geben. Durch Bemühung um eine Antwort auf diese Fragen tut sich vor euch eine wertvolle Gelegenheit zur Entdeckung neuer Wahrheiten auf. Deshalb lasst diese Gelegenheit für das richtige und vorurteilfreies Islamverständnis nicht aus der Hand gleiten. Vielleicht werden dann dank eures Verantwortungsbewusstseins gegenüber der Wahrheit die kommenden Generationen weniger beschämt und mit einem ruhigeren Gewissen über diesen Abschnitt der Geschichte der Beziehungen des Westens zum Islam schreiben können.

 

Seyyed Ali Khamenei

21. Januar 2015

 

source: www.Alumni.miu.ac.ir

برچسب ها:
1 2 3 4 5 نسخه قابل چاپ
نوشته شده در تاریخ 16 خرداد 1394 توسط گمنام

Mərhəmətli və Bağışlayan Allahın adı ilə!

Avropa və Şimali Amerikada yaşayan bütün gənclərə,

“Fransadakı son hadisələr və digər qərb ölkələrində baş vermiş buna oxşar hadisələrdən sonra əmin oldum ki, bu barədə sözümü sizə birbaşa deməliyəm. Mən sözlərimi siz cavanlara ünvanlayıram.

Buna görə deyil ki, sizin ata və analarınızı görməməzlikdən gəlirəm. Səbəb budur ki, millətinizin, torpaqlarınızın gələcəyini sizin əllərinizdə görür və həqiqət axtarışı hissinin sizin qəlblərinizdə daha canlı və hətta aydın olduğunu bilirəm.

Bu məktubumda sözümü sizin siyasətçilərinizə və dövlət başçılarınıza ünvanlamıram.

Çünki onların bilərəkdən siyasət yolunu sədaqət və düzlük yolundan ayırdıqlarına inanıram.

Mənim sözüm sizinlə xüsusi olaraq İslam barədə və İslamdan sizin üçün yaratdıqları sima barədə olacaq.

İki onillik bundan öncədən (sovet hökumətinin dağılmasından sonra) ta bu vaxta kimi bu böyük dini qorxunc düşmən şəklində göstərmək üçün çoxlu təlaşlar ediblər.

Təəssüf ki, qorxu və nifrət hisslərini təhrik etməyin və bundan faydalanmağın qərbin siyasi tarixində uzun keçmişi vardır.

Mən burada indiyə qədər qərb millətlərinə təlqin olunan müxtəlif "qorxulardan” söz açmaq istəmirəm.

Siz son dövrlərdə yazılmış tarixi tənqidləri mütaliə etməklə görəcəksiniz ki, yeni tarixi baxışlarda qərbin digər dünya millətlərinə və mədəniyyətlərə qarşı etdiyi xəyanətkar və yalançı rəftar sərt tənqid olunmuşdur.

Avropanın tarixi quldarlıq dövründən daha utandırıcıdır. Müstəmləkə zamanından başlamış qara dərililərə və qeyri xristianlara qarşı olan zorakılıq xəcalətverici haldır. Sizin tədqiqatçılarınız və tarixçiləriniz məzhəb adına, katolik ve protestant arasında olan və ya millət və irq adına birinci, ikinci dünya müharibəsində tökülən qanlarla bağlı utanclarını dərin şəkildə etiraf edirlər. 

Bunun özü təqdirəlayiqdir. Mənim də məqsədim bu böyük fürsətdə tarixi tənqid etmək deyil. Əslində sizdən istəyim budur ki, öz ziyalılarınızdan soruşasınız, niyə qərbdə ümumi vicdanın oyanması həmişə on illərlə və bəzən yüz illərlə təxirə düşür?! 

Niyə yenidən baxış günün məsələlərinə deyil, kecmişə aid olmalıdır?!

Niyə mühüm mövzulardan biri olan islam təfəkkürü və mədəniyyəti ilə ümumi tanışlığın qarşısı alınır? Siz yaxşı bilirsiniz ki, təhqir, nifrət yaratmaq və “başqalarından” qorxu hissləri, müstəmləkəçilərin mənafeləri üçün müştərək zəminədir.

İndi istəyirəm özünüz-özünüzdən soruşasınız ki, niyə keçmişin qorxunc və nifrət dolu siyasəti bu dəfə görülməmiş həddə İslam və müsəlmanları hədəfə alıb?!

Niyə dünyada qüdrət quruculuğu islam təfəkkürünün haşiyədə və fəaliyyətsiz şəkildə qalmasina meyllidir?!

Məgər İslamda hansı anlamlar və dəyərlər böyük qüdrətlərə maneədir ve İslam haqda yanlış sima təqdim etməkdə nə kimi mənafe güdürlər?! 

Mənim sizdən ilk istəyim budur ki, İslam əleyhinə olan bu alçaldıcı təbliğat barədə sual verib cavab alasınız.

 

Mənim ikinci istəyim budur ki, yalan nəticə çixarmaların və mənfi təbliğatın qarşısında bu dindən birbaşa və vasitəsiz olaraq maariflənin.

 

Sağlam məntiq tələb edir ki, ən azından sizi ondan ayırmağa çalışdıqları və qorxutduqları şeyin nə olduğunu və mahiyyətini anlayasınız.

Mən israr etmirəm ki, mənim İslamdan çixarışlarımı və baxışlarımı qəbul edəsiniz, demək istəyirəm ki, bu qədər aydın həqiqət və təsirə malik bir fenomenin qərəzli şəkildə və çirkin hədəflərlə sizə tanıtdırılmasına icazə verməyin.

 

İcazə verməyin ki, özlərinin hazırladıqları terrorçuları riyakarcasına İslam ünvanında sizə tanıtdıralar.

İslamı özünün fundamental və birbaşa mənbələrindən öyrənin. İslamla Quran və onun böyük Peyğəmbərinin (s) həyatı vasitəsilə tanış olun.

Burada sizdən soruşmaq istəyirəm ki, özünüz indiyə qədər müsəlmanların quranına müraciət etmisinizmi? 

İslam peyğəmbərinin təlimlərini, insani və əxlaqi dərslərini mütaliə etmisinizmi?

İndiyə kimi İslam peyğəmbəri barəsində mediadan əlavə, digər mənbələrdən məlumat əldə etmisinizmi? 

Heç özünüzdən soruşmusuzmu ki, həmin İslam necə və hansı dəyərlər əsasında əsrlər boyu dünyanın ən böyük elmi və ideoloji sivilizasiyasının əsasını qoymuş və ən savadlı alim və mütəfəkkirləri yetişdirmişdir?

Sizdən istəyim budur ki, qorxunc və iyrənc simalar düzəldərək, sizinlə həqiqətlər arasında emosianal sədlər çəkmələrinə və bitərəf nəticə çıxara bilməniz üçün yaratdıqları maneələrə icazə verməyin.

Bu gun informasiya vasitələrinin cografi sərhədləri yardığı bir vaxtda sizi saxta və zehnlərdə düzəltdikləri sərhədlərlə hasara almalarına icazə verməyin.

Hərçənd ki, açılmış böyük boşluqları bir nəfərin əli ilə doldurmaq olmaz. Amma sizin hər biriniz özünüz və yaşadığınız mühitə həqiqətin aydın olması üçün bu boşluqların üzərindən düşüncə və insaf körpüsü tikə bilərsiniz.

Bu suallara cavab tapmaq üçün edəcəyiniz təlaş sizə yeni həqiqətləri tapmaq ücün böyük fürsət verəcək.

İslamı önyarqısız dərk edib doğru anlamaq üçün bu fürsəti əldən verməyin. Ola bilsin, sizin həqiqət qarşısında nümayiş etdirdiyiniz nailiyyət sayəsində gələcəkdəkilər qərbin islamla münasibətinin bu dönəmini daha az incimə və daha aram bir vicdanla qələmə ala bilsinlər.”

 

Seyyid Əli Xamenei

1 bəhmən , 1393 (şəmsi)

21 yanvar, 2015 (miladi)

  source: www.Alumni.miu.ac.ir

برچسب ها:
1 2 3 4 5 نسخه قابل چاپ
نوشته شده در تاریخ 16 خرداد 1394 توسط گمنام
The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in Portuguese

 

Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso

Carta Aberta à juventude da Europa e América do Norte

Os últimos acontecimentos em França e outros similares ocorridos em alguns países ocidentais convenceram-me a falar-vos diretamente acerca deles. Eu dirijo-me a vós, a juventude, não porque negligencie o papel dos vossos pais, mas antes porque o futuro das suas nações e países estarão nas suas mãos e também porque acho que o sentido da procura pela verdade é mais premente e vigoroso nos vossos corações.

Eu não me dirijo aos vossos políticos nem aos estadistas nesta carta porque acredito que estes separaram, de forma consciente, a rota da política do caminho da verdade e sentido do que é correto.

Gostaria de vos falar acerca do Islão, em especial acerca da imagem que dele vos é apresentada. Durante as últimas duas décadas, quase desde a desintegração da União Soviética, têm sido levadas a cabo várias tentativas no sentido de apresentar esta grande religião como um inimigo terrífico. A criação de um sentimento de horror e ódio e a sua utilização, infelizmente, é algo com tradição na história política do Ocidente.

Aqui não pretendo falar acerca das diferentes fobias com as quais as nações ocidentais têm sido, até ao momento, doutrinadas. Uma rápida análise de estudos críticos de história recentes levar-vos-ia a concluir que o tratamento hipócrito e dissimulado de outras nações e culturas pelos governos ocidentais é algo que tem vindo a ser censurado em novas historiografias.

As histórias dos Estados Unidos e Europa envergonham-se da escravatura, sentem-se constrangidas pelo seu período colonial e vexadas pela opressão de pessoas de cor e não-cristãos. Os vossos investigadores e historiadores encontram-se profundamente envergonhados pelos massacres cometidos em nome da religião entre católicos e protestantes ou em nome de questões de nacionalidade ou etnia durante as Primeira e Segunda Guerras Mundiais. Esta abordagem é admirável.

Ao mencionar uma parte desta longa lista não quero, com isto, reprovar os acontecimentos históricos; em vez disso gostaria de perguntar aos vossos intelectuais porque é que a consciência pública generalizada no Ocidente desperta e recupera os sentidos depois de um atraso de várias décadas ou séculos. Porque deveria esta revisão da consciência coletiva aplicar-se ao passado distante e não aos problemas atuais? Porque é que são feitas tentativas por forma a limitar a consciência pública face a um assunto tão importante como o tratamento da cultura e pensamento islâmicos?

Vocês sabem bem que a humilhação e a disseminação do ódio e o medo ilusório do “outro” têm constituído as bases comuns a todos os exploradores opressivos. Agora gostaria que vocês se perguntassem porque é que a velha política de discriminar a “fobia” e ódio tomou o Islão e os Muçulmanos como alvos com uma intensidade sem precedentes. Porque é que a estrutura de poder no mundo quer que o pensamento islâmico seja marginalizado e permaneça latente?

Quais os conceitos e valores do Islão perturbam os programas dos seus poderes e que interesses são salvaguardados aquando da distorção da imagem do Islão?

 

Assim, o meu primeiro pedido é: estudem e investiguem as intenções subjacentes a esta degradação generalizada da imagem do Islão.

O meu segundo pedido é que, em relação à abundância de preconceitos e campanhas de desinformação, tentem adquirir um conhecimento direto e em primeira mão acerca desta religião. A lógica correta implica que entendam a natureza e essência daquilo que usam para vos intimidar e daquilo do que querem que vos mantenham afastados.

Não faço questão que aceitem a minha leitura ou outra qualquer do Islão. O que eu quero dizer é: Não permitam que esta realidade dinâmica e efetiva do mundo atual vos seja dada a conhecer através de preconceitos e ressentimentos. Não lhes permitam que apresentem, de uma forma hipócrita, os seus próprios terroristas, por si recrutados, como representantes do Islão.

Recebam o conhecimento do Islão pelas suas fontes primárias e originais. Adquiram informação acerca do Islão através do Corão e da vida do seu grande Profeta. Gostaria de vos perguntar se já leram diretamente o Corão dos Muçulmanos. Estudaram os ensinamentos do Profeta do Islão e as suas doutrinas humanas e éticas? Algum dia receberam a mensagem do Islão proveniente de outras fontes que não os media?

Já vos haveis perguntado como e na base de que valores o Islão estabeleceu a maior civilização científica e intelectual do mundo e criou os mais distintos cientistas e intelectuais ao longo de vários séculos?

Gostaria que não permitissem que a criação de imagens ofensivas e pejorativas criasse um hiato emocional entre vós e a realidade, retirando-vos a possibilidade de fazerem um julgamento imparcial. Atualmente a comunicação social eliminou as fronteiras geográficas. Assim, não permitam que vos limitem com fronteiras fabricadas e mentais.

Embora ninguém possa, individualmente, preencher os vazios criados, cada um de vós pode construir uma ponte de pensamento e justiça por forma a iluminar-vos, a vós próprios, e ao ambiente que vos rodeia. Enquanto este desafio predeterminado entre o Islão e vós, a juventude, for indesejável, poderá, ainda assim, levantar novas questões nas vossas mentes curiosas e investigativas. As tentativas para encontrar as respostas a estas questões dar-vos-ão a oportunidade certa para descobrir novas verdades.

Por isso, não percam a oportunidade de ganhar um conhecimento apropriado, correto e idóneo do Islão para que, com sorte, devido ao vosso sentido de compromisso para com a verdade, as gerações futuras possam escrever a história desta atual interação entre o Islão e o Ocidente com uma consciência mais clara e menos ressentimentos.

 

Seyyed Ali Khamenei

21 de Janeiro de 2015

SOURCE: www.Alumni.miu.ac.ir

برچسب ها:
1 2 3 4 5 نسخه قابل چاپ
نوشته شده در تاریخ 16 خرداد 1394 توسط گمنام
The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in Italian


Col Nome d’Iddio Clemente e Misericordioso

A tutti i giovani in Europa e negli Stati Uniti d’America,

gli avvenimenti accaduti recentemente in Francia e altri simili avvenuti in alcune nazioni occidentali mi hanno convinto a parlarvi direttamente al riguardo. Mi rivolgo a voi giovani non perchè trascuri i vostri genitori, ma piuttosto perchè il futuro delle vostre nazioni e paesi sarà nelle vostre mani, e perchè ritengo che il senso di ricerca della verità sia più vivo e vigoroso nei vostri cuori.

In questo scritto non mi rivolgo ai vostri politici e uomini di Stato, perché credo che essi abbiano consapevolmente separato il percorso della politica da quello della sincerità e verità.

Vorrei parlarvi dell’Islam, ed in particolar modo dell’immagine che vi viene presentata come Islam. Negli ultimi due decenni sono stati fatti innumerevoli tentativi – dopo la disintegrazione dell’Unione Sovietica - per collocare questa grande religione nella posizione di "nemico spaventoso". Suscitare un sentimento di orrore e odio e poi utilizzarlo è qualcosa che ha sfortunatamente una lunga storia nella politica dell’Occidente.

Qui non voglio affrontare le diverse fobie inculcate alle nazioni occidentali. Con un rapido sguardo agli studi critici di storia vedrete che il comportamento mendace e ingannatore con le altre nazioni e culture da parte dei governi occidentali è stato criticato nella nuova storiografia.

La storia dell’Europa e degli Stati Uniti si vergogna dello schiavismo, si imbarazza del periodo coloniale ed è a disagio per l’oppressione della gente di colore e non-cristiana. I vostri ricercatori e storici si vergognano profondamente delle stragi compiute in nome della religione tra Cattolici e Protestanti o delle rivalità nazionali ed etniche durante la Prima e la Seconda Guerra Mondiale. Questo approccio è ammirevole.

Nel menzionare una parte di questa lunga lista, il mio obiettivo non è quello di rimproverare la storia; vorrei piuttosto che voi chiediate ai vostri intellettuali perchè la coscienza pubblica in Occidente si deve svegliare sempre con un ritardo di decenni e a volte di secoli. Perchè la revisione della coscienza collettiva deve applicarsi al passato remoto e non ai problemi correnti? Perchè in una questione importante come il confronto con la cultura e il pensiero islamico si cerca di prevenire la formazione di una consapevolezza pubblica?

Voi sapete bene che l’umiliazione e la diffusione di odio e paura illusoria dell’”altro” sono stati la base comune di ogni sfruttamento oppressivo. Vorrei che vi chiedeste ora perchè stavolta la vecchia politica della diffusione di fobia e odio ha colpito l’Islam e i musulmani con un’intensità senza precedenti. Perchè la struttura del potere nel mondo di oggi vuole emarginare il pensiero islamico e disattivarlo? Quali concetti e principi nell’Islam disturbano i programmi delle superpotenze e quali interessi vengono salvaguardati all’ombra della distorsione dell’immagine dell’Islam? La mia prima richiesta è quindi: studiate e cercate i motivi dietro questo offuscamento dell’immagine dell’Islam.

La mia seconda richiesta è che, in reazione alla marea di pregiudizi e campagne propagandistiche, cerchiate di ottenere una conoscenza diretta e di prima mano di questa religione. La logica corretta richiede che almeno sappiate quale è l’essenza e natura di ciò da cui vi fanno fuggire e spaventare.

Io non insisto che voi accettiate la mia, o di chiunque altro, lettura dell’Islam. Quello che voglio dirvi è di non permettere che questa realtà dinamica ed efficace nel mondo di oggi venga presentata a voi attraverso intenzioni e scopi loschi. Non permettetegli di presentare ipocriticamente i terroristi da loro reclutati come rappresentanti dell’Islam.

Ricavate la conoscenza dell’Islam dalle sue fonti prime e originali. Ottenere informazioni sull’Islam attraverso il Corano e la vita del suo grande Profeta. Vorrei chiedervi se avete letto direttamente il Corano dei musulmani. Avete studiato gli insegnamenti del Profeta dell’Islam e le sue dottrine umane ed etiche? Avete ricevuto il messaggio dell’Islam da altra fonte oltre quella dei mass-media?

Vi siete chiesti come e sulla base di quali valori l’Islam ha stabilito la più grande civiltà scientifica e intellettuale del mondo ed elevato i più eminenti scienziati e intellettuali nel corso dei secoli?

Vorrei che non permettiate che, con la creazione di immagini false e odiose, sii crei un ostacolo emotivo e sensibile tra voi e la realtà, privandovi della possibilità di un giudizio imparziale. Oggi i mezzi di comunicazione hanno rimosso i confini geografici, non permettete quindi loro di assediarvi all’interno di confini fabbricati e virtuali.

Sebbene nessuno possa individualmente colmare i vuoti creati, ognuno di voi può costruire un ponte di pensiero ed equità sulle lacune per illuminare voi stessi e l’ambiente circostante. Anche se questa tensione pre-pianificata tra l’Islam e voi giovani è sgradevole, può sollevare nuove questioni nelle vostre menti curiose ed esploratrici. Cercare di trovare risposte a queste domande vi fornirà un’opportunità per scoprire nuove verità.

Non perdete quindi l’occasione di ottenere una comprensione appropriata, corretta e imparziale dell’Islam, in modo che forse, grazie al vostro senso di responsabilità verso la verità, le future generazioni possano scrivere la storia di questa corrente interazione tra Islam e Occidente con una coscienza chiara e minore disagio.

 

Seyyed Ali Khamenei

21 Gennaio 2015

 

SOURCE: www.Alumni.miu.ac.ir

برچسب ها:
1 2 3 4 5 نسخه قابل چاپ
نوشته شده در تاریخ 16 خرداد 1394 توسط گمنام
سم‌ الله الرّحمن الرّحیم
به عموم جوانان در اروپا و امریکای شمالی

حوادث اخیر در فرانسه و وقایع مشابه در برخی دیگر از کشورهای غربی مرا متقاعد کرد که درباره‌ی آنها مستقیماً با شما سخن بگویم. من شما جوانان را مخاطب خود قرار میدهم؛ نه به این علّت که پدران و مادران شما را ندیده می‌انگارم، بلکه به این سبب که آینده‌ی ملّت و سرزمینتان را در دستان شما میبینم و نیز حسّ حقیقت‌جویی را در قلبهای شما زنده‌تر و هوشیارتر می‌یابم. همچنین در این نوشته به سیاستمداران و دولتمردان شما خطاب نمیکنم، چون معتقدم که آنان آگاهانه راه سیاست را از مسیر صداقت و درستی جدا کرده‌اند. سخن من با شما درباره‌ی اسلام است و به‌طور خاص، درباره‌ی تصویر و چهره‌ای که از اسلام به شما ارائه میگردد. از دو دهه پیش به این سو ــ یعنی تقریباً پس از فروپاشی اتّحاد جماهیر شوروی ــ تلاشهای زیادی صورت گرفته است تا این دین بزرگ، در جایگاه دشمنی ترسناک نشانده شود. تحریک احساس رعب و نفرت و بهره‌گیری از آن، متأسّفانه سابقه‌ای طولانی در تاریخ سیاسی غرب دارد. من در اینجا نمیخواهم به «هراس‌های» گوناگونی که تاکنون به ملّتهای غربی القاء شده است، بپردازم. شما خود با مروری کوتاه بر مطالعات انتقادی اخیر پیرامون تاریخ، می‌بینید که در تاریخنگاری‌های جدید، رفتارهای غیر صادقانه و مزوّرانه‌ی دولتهای غربی با دیگر ملّتها و فرهنگهای جهان نکوهش شده است. تاریخ اروپا و امریکا از برده‌داری شرمسار است، از دوره‌ی استعمار سرافکنده است، از ستم بر رنگین‌پوستان و غیر مسیحیان خجل است؛ محقّقین و مورّخین شما از خونریزی‌هایی که به نام مذهب بین کاتولیک و پروتستان و یا به اسم ملیّت و قومیّت در جنگهای اوّل و دوّم جهانی صورت گرفته، عمیقاً ابراز سرافکندگی میکنند.

این به‌خودی‌خود جای تحسین دارد و هدف من نیز از بازگوکردن بخشی از این فهرست بلند، سرزنش تاریخ نیست، بلکه از شما میخواهم از روشنفکران خود بپرسید چرا وجدان عمومی در غرب باید همیشه با تأخیری چند ده ساله و گاهی چند صد ساله بیدار و آگاه شود؟ چرا بازنگری در وجدان جمعی، باید معطوف به گذشته‌های دور باشد نه مسائل روز؟ چرا در موضوع مهمّی همچون شیوه‌ی برخورد با فرهنگ و اندیشه‌ی اسلامی، از شکل‌گیری آگاهی عمومی جلوگیری میشود؟

شما بخوبی میدانید که تحقیر و ایجاد نفرت و ترس موهوم از «دیگری»، زمینه‌ی مشترک تمام آن سودجویی‌های ستمگرانه بوده است. اکنون من میخواهم از خود بپرسید که چرا سیاست قدیمی هراس‌افکنی و نفرت‌پراکنی، این‌بار با شدّتی بی‌سابقه، اسلام و مسلمانان را هدف گرفته است؟ چرا ساختار قدرت در جهان امروز مایل است تفکر اسلامی در حاشیه و انفعال قرار گیرد؟ مگر چه معانی و ارزشهایی در اسلام، مزاحم برنامه‌ی قدرتهای بزرگ است و چه منافعی در سایه‌ی تصویرسازی غلط از اسلام، تأمین میگردد؟ پس خواسته‌ی اوّل من این است که درباره‌ی انگیزه‌های این سیاه‌نمایی گسترده علیه اسلام پرسش و کاوش کنید.

خواسته‌ی دوم من این است که در واکنش به سیل پیشداوری‌ها و تبلیغات منفی، سعی کنید شناختی مستقیم و بی‌واسطه از این دین به دست آورید. منطق سلیم اقتضاء میکند که لااقل بدانید آنچه شما را از آن میگریزانند و میترسانند، چیست و چه ماهیّتی دارد. من اصرار نمیکنم که برداشت من یا هر تلقّی دیگری از اسلام را بپذیرید بلکه میگویم اجازه ندهید این واقعیّت پویا و اثرگذار در دنیای امروز، با اغراض و اهداف آلوده به شما شناسانده شود. اجازه ندهید ریاکارانه، تروریست‌های تحت استخدام خود را به عنوان نمایندگان اسلام به شما معرفی کنند. اسلام را از طریق منابع اصیل و مآخذ دست اوّل آن بشناسید. با اسلام از طریق قرآن و زندگی پیامبر بزرگ آن (صلّی‌الله‌علیه‌وآله‌و‌سلّم) آشنا شوید. من در اینجا مایلم بپرسم آیا تاکنون خود مستقیماً به قرآن مسلمانان مراجعه کرده‌اید؟ آیا تعالیم پیامبر اسلام (صلّی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلّم) و آموزه‌های انسانی و اخلاقی او را مطالعه کرده‌اید؟ آیا تاکنون به جز رسانه‌ها، پیام اسلام را از منبع دیگری دریافت کرده‌اید؟ آیا هرگز از خود پرسیده‌اید که همین اسلام، چگونه و بر مبنای چه ارزشهایی طیّ قرون متمادی، بزرگترین تمدّن علمی و فکری جهان را پرورش داد و برترین دانشمندان و متفکّران را تربیت کرد؟

من از شما میخواهم اجازه ندهید با چهره‌پردازی‌های موهن و سخیف، بین شما و واقعیّت، سدّ عاطفی و احساسی ایجاد کنند و امکان داوری بیطرفانه را از شما سلب کنند. امروز که ابزارهای ارتباطاتی، مرزهای جغرافیایی را شکسته است، اجازه ندهید شما را در مرزهای ساختگی و ذهنی محصور کنند. اگر چه هیچکس به‌صورت فردی نمیتواند شکافهای ایجاد شده را پر کند، امّا هر یک از شما میتواند به قصد روشنگریِ خود و محیط پیرامونش، پلی از اندیشه و انصاف بر روی آن شکافها بسازد. این چالش از پیش طراحی شده بین اسلام و شما جوانان، اگر چه ناگوار است امّا میتواند پرسش‌های جدیدی را در ذهن کنجکاو و جستجوگر شما ایجاد کند. تلاش در جهت یافتن پاسخ این پرسش‌ها، فرصت مغتنمی را برای کشف حقیقت‌های نو پیش روی شما قرار میدهد. بنابراین، این فرصت را برای فهم صحیح و درک بدون پیشداوری از اسلام از دست ندهید تا شاید به یمن مسئولیّت‌پذیری شما در قبال حقیقت، آیندگان این برهه از تاریخ تعامل غرب با اسلام را با آزردگی کمتر و وجدانی آسوده‌تر به نگارش درآورند.

سیّدعلی خامنه‌ای
۱۳۹۳/۱۱/۱

برچسب ها:
1 2 3 4 5 نسخه قابل چاپ
نوشته شده در تاریخ 16 خرداد 1394 توسط گمنام
پرسش. راه محاسبه ی خمس را ذکر نمایید

کشاورزان،کارمندان،کارگران،کاسب ها و هرکس که درآمد کسب دارد،واجب است برای خود حساب سال خمسی داشته باشند و جهت محاسبه ی خمس،به صورت زیر عمل کنند:
هنگامی که از دریافت اولین درآمد1 یک سال گذشت،آن روز وقت حساب سال است. هرچه از مؤونه که مورد استفاده قرار می گیرد و عین آن از بین می رود (مانند خوراکی ها،مواد های شوینده،وسایل تحصیلی،(دفتر،خودکار، و ... و غیر آنها) چنانچه تا آخر سال خمسی زیاد بیاید و در بازار ارزشی داشته باشد،باید خمس (یک پنجم) آن را با قیمت روز بپردازند و چیزهایی از مؤونه که مورد نیاز انسان است و با استفاده عین آن از بین نمی رود (مانند وسایل زندگی مثل فرش،یخچال،و...،وسله نقلیه و...) هر چند سال هم بر آنها بگذرد،خمس به آنها تعلق نمی گیرد.2
مثال:کارمندی پایان خرداد سال 80،اولین حقوق خود را دریافت می کند،حساب سال او پایان خرداد سال 81 است. در این تاریخ 10 کیلو برنج،5 کیلو لپه،پنج عدد تاید و مبلغ 50 هزارتومان زیاد آمده است.او می تواند یک پنجم اجناس بالا را جدا کرده و بابت آن خمس بپردازد و جایز است قیمت آن را به روز حساب نموده و یک پنجم آن را به صورت پول نقد بدهد.تبصره 1. کسی که شغل ندارد،اگر اتفاقا معامله ای کند و سودی ببرد - بعد از آنکه یک سال از وقتی که فایده برده،بگذرد - باید خمس مقداری را که از خرج سالش زیاد آمده بپردازد.3 تبصره 2. درباره خمس بعضی از درآمدها (مانند حقوق خانواده شهداء،هدیه،جایزه بانکی،و...) میان مراجع تقلید اختلاف نظر است که در خمس هدیه به آن پرداخته خواهد شد.تبصره 3. شخص می تواند در بین سال نیز هر وقت حقوقی به دستش آمد خمس آن را بدهد و لازم نیست یک سال صبر کند.آیا شخص می تواند خودش خمس اموال را محاسبه کند  سپس آنچه را بر او واجب است به مرجع تقلید یا نمایندگان او بدهد؟ همه مراجع: آری؛اشکال ندارد؛ولی تا پیش از ادای خمس نمی تواند در اموال تصرف کند.4


_______________________________________


البته در آغاز سال خمسی میان مراجع اختلاف نظر استالعروة الوثقی،ج 2،باب الخمس،م 67توضیح المسائل مراجع،م 1765؛نوری،توضیح المسائل،م 1761؛وحید،توضیح المسائل،م 1773.العروة الوثقی،ج 2،کتاب الخمس،م 75

...............................................................................................................برای اطلاعات بیشتر به کتاب احکام خمس  سید مجتبی حسینی رجوع کنید.

طبق نظر مراجع تقلید

برچسب ها:
1 2 3 4 5 نسخه قابل چاپ
نوشته شده در تاریخ 12 خرداد 1394 توسط گمنام

امام صادق علیه السلام درباره نقش دعای حقیقی در تعجیل فرج امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف چنین فرمودند:

وقتی عذاب و سختی بر بنی اسرائیل طولانی شد،چهل روز به درگاه خداوند ناله و گریه کردند. خداوند متعال به موسی و هارون علیهما السلام) وحی فرمود که آنها را از دست فرعون نجات دهند؛درحالی که از 400 سال عذاب،170 سال باقی مانده بود و خداوند به واسطه دعای بنی اسرائیل، از آن 170 سال صرف نظر کرد.

سپس فرمودند:شیعیان ما هم،اگر مانند بنی اسرائیل به درگاه خدا دعا کنند،خداوند فرج ما را نزدیک خواهد فرمود؛ اما اگر چنین نکنند،این سختی به نهایت زمان معین خود خواهد رسید (بحارالانوار،ج 52،ص 131،تاریخ امام زمان (ع)،باب 22 فضل انتظار فرج و مدح شیعیان در زمان غیبت و آنچه سزاوار است در زمان غیبت انجام داده شود)

با توجه به حدیث فوق و دیگر روایات، نتیجه می گیریم که پس از توبه حقیقی و با تضرع و دعای همگانی،می توانیم طومار غیبت را در هم پیچیده و ظهور شادی بخش مولایمان را سرعت بخشیم.اساسا فلسفه ی برپایی دعای ندبه نیز ایجاد شرایط دعای همگانی برای ظهور است و نباید از آن غافل شد که این غفلت و بی تفاوتی به مسئله غیبت امام زمان
عجل الله تعالی فرجه الشریف،سبب تأخیر در امر فرج و غرق شدن در سختی های آخرالزمان می شود.

همچنین حضرت ادریس علیه السلام از انبیائی بودند که در دوره نبوتشان مدتی از نظرها غایب و آن هنگام که امت ایشان با ندبه به درگاه خداوند خواستار ظهور منجی شدند،خداوند به سبب پشیمانی واقعی آنها دوران غیبت را پایان بخشید. (کمال الدین و تمام النعمه،ج 1 ،باب 1 )
نکته مهم این است که می توانیم با دعا و ندبه ی همگانی،فرج امام منتَظر را،حتی بدون وقوع برخی علایم ظهور محقق کنیم و ناظر بر شکل گیری جهانی،آنگونه که انبیاء و اولیاء الهی وعده داده اند باشیم؛جهانی عاری از ظلم وستم و سراسر عدل و داد...
امام صادق علیه السلام می فرمایند: هنگامی که قائم ما ظهور و قیام می کند،در دوران حکومت او زمین گنج های خود را آشکار می کند،به طوری که مردم آن گنج ها را روی زمین می بینند؛

در آن شرایط شخص ثروتمند،نیازمندی را نمی یابد که به او کمک مالی کند و زکات خویش را به او بپردازد،همه ی مردم،به فضل الهی،بی نیاز می شوند. (ارشاد شیخ مفید،ج 2،باب 40،تاریخ امام زمان (عج)،فصل 3 حکومت حضرت قائم)

ما شبی دست برآریم و دعایی بکنیم                    غم هجران تورا چاره زجایی بکنیم

(لسان الغیب)
مناسب ترین فرصت برای منتظران فرج،شب میلاد آن حضرت است؛شبی مقدس که به احیای آن،همچون شبهای قدر،در روایات گوناگون بسیار تاکید و اعمال آن در کتاب مفاتیح الجنان ذکر شده است.این شب فرصت بسیار مناسبی برای شناخت واقعی امام زمان عج الله تعالی فرجه الشریف است که با برگزاری احیاء و دعای همگانی،برای ظهور حضرت،می توانیم موجب تعجیل در فرج ایشان شویم.

رسول خدا صل الله علیه و آله و سلم می فرمایند:شب نیمه شعبان،بعد از شب قدر،برترین شبهاست،در این شب خداوند به بندگان فضل خود را عطا می کند و ایشان را به منّ و کرم خویش می آمرزد. پس به تقرب جستن به سوی خداوند تعالی در این شب سعی و کوشش کنید،زیرا به درستی شبی است که خدا به ذات مقدّس خود قسم یاد کرده که درخواست کننده ای را از درگاه خود دست خالی برنگرداند؛مادامی که معصیت طلب نکند.
(مفاتیح الجنان،بخش فضیلت و اعمال شب نیمه شعبان)

حضرت رسول صل الله علیه و آله و سلم می فرمایند:هرکس شب نیمه شعبان را احیاء دارد،دل او در روزی که همه دل ها بمیرند،نمی میرد.(بحارالانوار ج 88 ص 132 )

یکی از مهم ترین موانع ظهور و اسباب غیبت حضرت،خود مردم هستند. به عبارت دیگر، اعمال و رفتار خودمان است که سبب غیبت امام حیّ و حاضر شده است. مبارزه با هوای نفسانی مؤثرترین عامل خشنودی و تعجیل فرج امام مهدی (ارواحنا الفداء) است. شیعیان امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف باید به این نکته کاملا توجه داشته باشند که هرچه جامعه ی ما بیشتر به گناه آلوده شود، در حقیقت باعث تخریب فضای سالم برای پذیرش حضرت بقیة الله خواهد شد؛در تعلیمات اسلام اهتمام به وضع جامعه و مبارزه با فساد و نا رسایی های اجتماعی تاکید شده است؛ به گونه ای که انسان های بی توجه به امور اجتماعی و مشکلات مردم،خارج از زمره ی مسلمانان محسوب می شوند. صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف هر لحظه منتظر هستند تا شیعیان کمی به خود آیند و در میان همه ی انسان های کره ی زمین،حداقل آنها به پاکی و معنویت روی بیاورند تا در زمان ظهور،شایسته یاری کردن ایشان در جهانی کردن دین خدا باشند؛بنابراین ما باید بیا جدیّت از گناه بپرهیزیم و قلب مولای خود را بیش از این نرنجانیم و بدانیم که مسؤلیت تاخیر در امر فرج امام زمان عجل الله تعای فرجه الشریف با گناهکاران است.

التماس دعای فرج

.........................................................................................................................

 

لطفا این متن را نشر دهید

برچسب ها:
1 2 3 4 5 نسخه قابل چاپ
نوشته شده در تاریخ 4 خرداد 1394 توسط گمنام
پرسش.چرا در اسلام خمس را باید به سادات داد؟ آیا این کار نوعی امتیاز محسوب نمی شود ؟

به نظر عده ای از مفسران حکم وجوب زکات در مکه نازل گردید و مسلمانان به پرداخت این فریضه الهی موظف شدند؛ ولی هنگامی که پیامبر اسلام صل الله علیه و آله و سلم به مدینه پا نهاد و حکومت اسلامی را پایه گذاری کرد،از طرف خدا مأمور به دریافت زکات از مردم شد تا با آن، دست مستمندان و محرومان جامعه را بگیرد؛ ولی بنی هاشم (سادات) حق نداشتند چیزی از این بودجه دریافت کنند 1 و این امر شاید به دو جهت بود:
بهانه ای بدست مخالفان نیفتد که پیامبر صل الله علیه و آله و سلم خویشان خود را بر اموال عمومی (زکات) استفاده بنی هاشم از زکات یک نوع تفوق و برتری جویی یبرای غیر بنی هاشم محسوب شده و ذلت و خواری را برای سادات به همراه داشت. خداوند متعال جهت حفظ کرامت و مقامشان زکات را بر آنان حرام ساخت.البته سادات می توانند به خودشان زکات بدهند؛چراکه حس برتری جویی در این داد و ستد به چشم نمی خورد 2 3 این دو امر سبب شد این قشر از زکات محروم بمانند و از سوی دیگر می دانیم که در میان سادات افراد از کار افتاده،در راه مانده،یتیم و... وجود دارند که باید به طریقی تأمین شوند. خداوند متعال جهت پر کردن این خلأ و اکرام و احترام آنان، آیه خمس را پس از جنگ بدر نازل فرمود و محل ارتزاق مستمندان از این خاندان را، خمس قرار داد. در حقیقت در اسلام دو صندوق وجود دارد: صندوق خمس و صندوق زکات و این جداسازی نه برای این است که سادات سهم بیشتری پیدا کنند؛ بلکه تنها به جهت احترام و اکرام این خاندان در جامعه می باشد.
افزون بر آنکه بنای اسلام بر آن است که سلسله نسب سادات به طور مشخص باقی بماند و به شکلی گم نشود و یاد پیامبر و امامان علیهم السلام در خاطره ها زنده بماند و احترام سادات را به عنوان تکریم جدشان پیامبر اسلام بدانند. 4


_______________________________________


تفسیر نمونه،ج 8 ،ذیل آیه 60،سوره توبه،ج 14،فضیلت سوره مؤمنونر.ک: وسائل الشیعة،ج6،ابواب قسمة الخمس،باب 1،ح 8حضرت علیه السلام در روایتی فرموده: (( لم یجعل لنا سهماً فی الصدقة اکرم( الله ) نبیه و اکرامنا ان یطمعنا او ساخ ما فی ایدی الناس))؛ خداوند متعال سهمی برای ما در زکات قرار نده،بلکه پیامبر صل الله علیه و آله و سلم و ما اهل بیت را از خردن چرک های اموال مردم (زکات) گرامی داشته است)):همان،ابواب قسمة الخمس،باب 1،ح4 مطهری،مرتضی،آشنایی با قرآن،ج 3،ص 83

...............................................................................................................برای اطلاعات بیشتر به کتاب احکام خمس  سید مجتبی حسینی رجوع کنید.

طبق نظر مراجع تقلید

برچسب ها:
موضوعات
احکام خمس
زندگینامه چهارده معصوم
مهدویت
Imam Hussain
تاریخ اسلام
سخنرانی و روضه مرحوم کافی
LETTER FOR YOU
آخرین مطالب
محبوب ترین ها
آرشیو مطالب
پیوند ها
وصیت نامه شهدا
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
آمار وبلاگ
بازديد امروز : 1166
افراد آنلاين : 1
بازديد ديروز : 158
بازديد ماه : 1416
بازديد سال : 1416
کل بازديدها : 56971
مجموع اعضا : 3
تعداد مطالب : 211
تعداد نظرات : 6