احکام
احکام، خمس، پس، انداز، مسکن، خمس، پس، انداز، خمس، اسلام، شیعه، مراجع، تقلید، آیا، مهریه، زن، خمس، دارد، خمس، ارث، خمس، اسلام، شیعه، مراجع، تقلید
1 2 3 4 5 نسخه قابل چاپ
نوشته شده در تاریخ 9 مرداد 1394 توسط گمنام

پرسش. آیا به پولی که به جهت گرفتن وام مسکن، در بانک گذاشته می شود و چندین سال از آن می گذرد، خمس تعلق می گیرد؟

آیات عظام امام (ره)،تبریزی،امام خامنه ای،سیستانی،مکارم و وحید: آری، خمس دارد. 1
آیات عظام بهجت، فاضل و نوری: اگر برای تهیه خانه مورد نیاز، راهی جز این ندارد، به پول پس انداز شده خمس تعلق نمی گیرد. 2
آیة الله صافی: اگر خانه مسکونی در حال حاضر مورد نیاز او  و در شأنش باشد و راهی جز طریق مذکور ندارد، به آن خمس تعلق نمی گیرد. 3
تبصره. مراجعی که معتقدند پول مذبور خمس ندارد، فرموده اند: چنانچه در آینده، صرف خرید منزل نشود، خمس آن را باید بدهد.
خمس پس انداز
پرسش. آیا پولی که در حساب بانک برای قرعه کشی وجود دارد، خمس دارد؟
همه مراجع: چنانچه از درآمد کسب تهیه شده و سال خمسی از آن گذشته باشد، خمس دارد. 4
تبصره. بر اساس نظر کسانی که معتقدند به ((هدیه)) خمس تعلق می گیرد، با مبلغ پس انداز شده، چنانچه از راه هدیه به دست آمده باشد، باید سر سال خمس آن پرداخته شود.
پرسش. آیا به پولی که برای خرید وسایل ضروری زندگی ذخیره می شود، خمس تعلق می گیرد؟
آیات عظام امام (ره)، تبریزی، سیستانی، مکارم و وحید: چنانچه سال خمسی از آن بگذرد، خمس دارد. 5
آیة الله بهجت: اگر بدون پس انداز کردن، نمی توانند وسایل مورد نیاز خود را در آینده تهیه کنند؛ چنانچه پس انداز کوتاه مدت (مثلاً تا سه سال) باشد، خمس ندارد. 6
آیات عظام فاضل و نوری: اگر بدون پس انداز کردن، نمی توانند وسایل مورد نیاز خود را در آینده تهیه کنند، خمس ندارد. 7
آیة الله امام خامنه ای: اگر برای تهیه وسایل مورد نیاز در آینده نزدیک (مثلاً تا سه ماه پس از سال خمسی) پس انداز شده باشد و با پرداخت خمس آن نتواند آنها را تهیه کند، خمس ندارد. 8
آیة الله صافی: اگر هم اکنون به آن وسیله نیاز دارد و تهیه آن بدون پس انداز در مدت چند سال ممکن نباشد، خمس ندارد. 9
تبصره. چنانچه در آینده با پس انداز خود، لوازم مورد نیاز خویش را تهیه نکند، باید خمس آن را بدهد.
پرسش. اگر از روی قناعت (مقداری از درآمد خود را) پس انداز کنیم، آیا به آن خمس تعلق می گیرد؟
همه مراجع: آری، چنانچه سال خمسی از آن بگذرد، خمس دارد. 10

مکارم، استفتاءات، ج 2، س 533؛ تبریزی،
استفتاءات، س 889؛ امام خامنه ای، اجوبة، س 908؛ سیستانی، sistani.org، خمس، ش 10؛ دفتر: امام (ره) و وحید.
فاضل، جامع المسائل، ج 1، س 677؛ بهجت، توضیح المسائل، م 1391؛ نوری،
استفتاءات، ج 2، س 328.
صافی، جامع الاحکام، ج 1، س 706.توضیح المسائل مراجع،  م 1752؛ نوری، توضیح المسائل، م 1748؛ وحید، توضیح المسائل، م 1760؛ امام خامنه ای، اجوبة، س 954.امام (ره)، استفتاءات، ج 1، س 24؛ تبریزی، استفتاءات، س 856؛ سیستانی، sistani.org، خمس، ش 8؛ مکارم استفتاءات، ج 2، س 516؛ دفتر، وحید.بهجت، توضیح المسائل، م 1391.فاضل، جامع المسائل، ج 1، س 748؛ نوری، استفتاءات، ج 2، س 330.امام خامنه ای، اجوبة، س 860 و 987.صافی، جامع الاحکام، ج 1، س 738.توضیح المسائل مراجع، ج 2، م 1756؛ نوری، توضیح المسائل، م 752 و وحید، توضیح المسائل، م 1764، امام خامنه ای، اجوبة، س 955.

برچسب ها: ,,,,,,,,,,,,
1 2 3 4 5 نسخه قابل چاپ
نوشته شده در تاریخ 9 مرداد 1394 توسط گمنام

خمس مهریه
پرسش. آیا مهریه زن خمس دارد؟
همه مراجع (به جز آیت الله بهجت): خیر.1
آیت الله بهجت: چنانچه از مخارج سال زیاد بیاید، بنابر احتیاط واجب خمس دارد. 2

خمس ارث
پرسش. ارثی که از خویشان نزدیک (مانند پدر، مادر و همسر) به انسان می رسد، خمس دارد؟
همه مراجع: خیر. 3

پرسش. اگر قیمت روز چیزی که انسان به ارث برده، افزایش یابد و آن را بفروشد، آیا به مقدار اقزوده خمس تعلق می گیرد؟
همه مراجع(به جز فاضل، مکارم و صافی): خمس ندارد. 4آیة الله فاضل: مقدار افزوده، جزء درآمد سال شمرده می شود و چنانچه تا سر سال زیاد بیاید، بنابر بر احتیاط خمس آن را بدهد. 5آیات عظام مکارم و صافی: مقدار افزوده، جزء درآمد سال فروش شمرده می شود و چنانچه تا سر سال زیاد بیاید،باید خمس آن را بدهد. 6
پرسش. اگر ارثیه را به قصد تجارت و افزایش ارزش آن نگه دارد، آیا به ترقی قیمت آن پس از فروش خمس تعلق می گیرد؟
همه مراجع: آری 7
توضیح المسائل مراجع، م 1754؛ نوری، توضیح المسائل، م 1750؛ امام خامنه ای، اجوبة، س 861؛ وحید، توضیح المسائل، م 1762.بهجت، توضیح المسائل، م 1378.توضیح المسائل مراجع، م 1754، نوری، توضیح المسائل، م 1750، امام خامنه ای، اجوبة، س 858 و وحید، توضیح المسائل، م 1762.امام، استفتاءات، ج 1، س 87؛ تبریزی، استفتاءات، س 967؛ امام خامنه ای، اجوبة، س 858؛ نوری، استفتاءات، ج 2، س 360؛ وحید، توضیح المسائل، م 1778؛بهجت، وسیلة النجاة، م 1380.فاضل، جامع المسائل، ج 1، س 859.صافی، جامع الاحکام، ج 1، س 684؛ مکارم، توضیح المسائل، م 1492.نوری، استفتاءات، ج 2، س 360؛ امام خامنه ای، اجوبة، س 858؛ تبریزی، التعلیقة علی منهاج الصالحین، م 1213؛ صافی، جامع الاحکام، ج 1، س 684؛ مکارم، توضیح المسائل، م 1492؛ فاضل، جامع المسائل، ج 1، س 859؛ تحریر، ج 2، م 8؛ وسیلة النجاة، ج 1، م 1380؛ سیستانی، منهاج الصالحین، م 1213؛ وحید، توضیح المسائل، م 1778.

برچسب ها: ,,,,,,,,,,,,
1 2 3 4 5 نسخه قابل چاپ
نوشته شده در تاریخ 9 مرداد 1394 توسط گمنام

پرسش. آیا به پولی که پدر و مادر جهت تأمین مخارج تحصیل به فرزندان می پردازند،خمس تعلق می گیرد؟

آیات عظام امام (ره)،رهبر معظم انقلاب و نوری: چنانه به فرزندان ببخشند،خمس ندارد.1آیات عظام بهجت، فاضل و مکارم: اگر به فرزندان ببخشند و تا سر سال خمسی زیاد بیاید، بنابر احتیاط واجب باید خمس آن را بدهند. 2 آیات عظام تبریزی و وحید: اگر به فرزندان ببخشند و مال زیادی باشد که از مخارج سال زیاد بیاید، خمس دارد. 3 آیات عظام سیستانی و صافی: اگر به فرزندان ببخشند و تا سر سال خمسی زیاد بیاید، خمس دارد. 4

تبصره.
پولی که پدر و مادر به فرزندان خود می دهند، نوعاً به صورت بخشش است. از این رو حکم هدیه را دارد و اگر به آنها تملیک نکنند، هر مقدار از آنها تا سر سال زیاد بیاید، بر پدر و مادر است که خمس آن را بدهند. 5توضیح المسائل مراجع،م 1753 ،خامنه ای، اجوبة، س 850؛ نوری، توضیح المسائل، م 1749.همان، م 1753تبریزی، استفتائات، س 812؛ وحید، توضیح المسائل، م 1761.توضیح المسائل مراجع، م 1753.توضیح المسائل مراجع، م 1775، نوری، توضیح المسائل، م 1771؛ خامنه ای، اجوبة، س 900؛ وحید، توضیح المسائل، م 1783.

برچسب ها: ,,,,,,,,,,,
1 2 3 4 5 نسخه قابل چاپ
نوشته شده در تاریخ 6 مرداد 1394 توسط گمنام
خمس و پیروان ادیان
پرسش. کسی که به دادن خمس عقیده ندارد (مانند پیروان ادیان و مذاهب غیر شیعه) مالی به من هدیه می کند، آیا باید خمس آن را بدهم؟
همه مراجع به جز (آیت الله بهجت): خیر. 1آیت الله بهجت: اگر به مال هدیه شده خمس تعلق گرفته،در صورتی که معاشرت و تعامل با آنان به حد ضرورت برسد، تصرف در آن جایز است.2

خمس عیدی دولت
پرسش. آیا عیدی و پاداشی که دولت به کارمندان  می دهد و به صورت پول نقد یا سکه طلا است،خمس تعلق می گیرد؟

آیات عظامام (ره) و امام خامنه ای (حفظه الله): خیر،خمس ندارد. 3 آیات عظام بهجت و فاضل: چنانچه تا سر سال خمسی زیاد بیاید، بنابر احتیاط واجب باید خمس آن را بدهد. 4آیات عظام تبریزی،سیستانی،صافی،مکارم و وحید: چنانچه تا سر سال خمسی زیاد بیاید،خمس دارد. 5آیت الله نوری: اگر به عنوان هبه باشد،خمس ندارد. 6

تبصره. برخی از مراجع عیدی و پاداش دولت را جزء درآمد قلمداد می کنند و عده ای آن را هدیه می دانند.
توضیح المسائل مراجع،م 1764؛نوری،توضیح المسائل،م 1760؛ وحید،توضیح المسائل،م 1772 و دفتر: امام خامنه ای.بهجت،وسیلة النجاة،ج 1، م 1422.امام،استفتائات ج 1 س 191 و امام خامنه ای، اجوبة، س 862دفتر: آیات عظام بهجت و فاضل.تبریزی،استفتائات،س 829؛ سیستانی،منهاج الصالحین،کتاب الخمس،السابع؛ دفتر: آیات عظام مکارم و وحید.دفتر:آیت الله نوری.برچسب ها: ,,,,,,,,,
1 2 3 4 5 نسخه قابل چاپ
نوشته شده در تاریخ 18 خرداد 1394 توسط گمنام
پرسش. آیا به پولی که در بانک سپرده گذاری شده و از درآمد (سود) آن ارتزاق می شود،خمس تعلق می گیرد؟
آیات عظام امام خمینی (ره)،آیت الله سیستانی،آیت الله فاضل و آیت الله مکارم: اگر پول سپرده گذاری از درآمد کسب باشد،خمس دارد. [اما در صرتی که] با پرداخت خمس (هرچند به صورت اقساط) نتواند زندگی خود را اداره کند،خمس ندارد.1

آیات عظام بهجت،تبریزی و نوری:
اگر از درآمد کسب باشد،آن مقدار از پول سپرده که اداره زندگی به آن بستگی دارد،خمس ندارد،ولی به مقدار بیش از آن،خمس تعلق می گیرد.2

 آیات عظام خامنه ای،صافی و وحید: اگر پول سپرده گذاری از درآمد کسب باشد،خمس دارد و چنانچه نمی تواند با پرداخت خمس آن امرار معاش کند،می تواند با حاکم شرع دستگردان نماید.3
تبصره 1. به سود حاصل از آن خمس تعلق می گیرد.تبصره 2. پول سپرده گذاری نوعی سرمایه گذاری،محسوب می شود.تبصره 3. اگر پول سپرده گذاری از راه هدیه،جایزه و مانند آن بدست آمده باشد،حکم اصل را دارد.


_______________________________________

العروة الوثقی،ج 2،م 59؛مسائل،ج 1،س 708؛مکارم،استفتائات،ج 2،س 543؛سیستانی،المسائل المنتخبه،م 588،منهاج الصالحین،ج 1،م 1213نوری،اسفتائات،ج 1، س 271،تعلیقه تبریزی،استفتائات،س 948 و بهجت،توضیح المسائل،م 1401.دفتر:امام خامنه ای،آیت الله صافی و آیت الله وحید.

...............................................................................................................برای اطلاعات بیشتر به کتاب احکام خمس  سید مجتبی حسینی رجوع کنید.

طبق نظر مراجع تقلید

برچسب ها: ,,,
1 2 3 4 5 نسخه قابل چاپ
نوشته شده در تاریخ 16 خرداد 1394 توسط گمنام
پرسش.شخص از چه زمانی باید سال خمسی داشته باشد؟
آیات عظام امام خمینی،رهبر،فاضل و صافی:آغاز سال خمسی برای کسانی که درآمد تدریجی روزانه دارند (مانند تاجر و کاسب) از وقتی که شروع به کار می کند و برای کارمند و کارگر اولین درآمد  حقوق آنان است و برای کشاورز و مانند آن،از اولین محصولی است که برداشت می کند و چنانچه از مخارج سال زیاد آمد،باید خمس آن را بپردازد.1

آیات عظام تبریزی،مکارم و نوری:آغاز سال خمسی برای هر کسی،اولین درآمد اوست و چنانچه از مخارج سال زیاد آمد،باید خمس آن را بپردازد.2 آیات عظام سیتانی و وحید: آغاز سال خمسی برای هر کسی،از وقتی است که شروع به کار می کند و چنانچه از مخارج سال زیاد آمد،باید خمس آن را بپردازد.3 

سال شمسی و قمری 
پرسش. آیا سال خمسی باید به قمری باشد یا اینکه می تواند به شمسی نیز قرار گیرد؟همه مراجع (به جز آیت الله بهجت و وحید):تفاوتی میان آن دو نیست و هردو کفایت می کند.4آیت الله بهجت:کشاورز و هرکس که مانند او کارش مطابق سال شمسی انجام گیرد،می تواند حساب سال خود را نیز به شمسی قرار دهد؛ولی دیگران حساب سال خود را به قمری قرار دهند.5
آیت الله وحید:بنابر احتیاط واجب،به سال قمری قرار دهند.6 

تغییر سال خمسی
پرسش. آیا تغییر زمان حساب سال خمسی جایز است؟همه مراجع (به جز آیت الله خامنه ای):جلو انداختن حساب سال به هر اندازه،اشکال ندارد؛ولی تأخیر آن جز با اجازه حاکم شرع جایز نیست7 آیت الله خامنه ای:تقدیم و تأخیر سال خمسی با اجازه حاکم شرع جایز نیست،مگر با شرایط خاص.8تبصره. البته جلو انداختن سال خمسی در صورتی جایز است که به صاحبان خمس ضرری وارد نیاید؛مثلا به این طریق که اگر در اثنای سال،منافع خود را تخمیس نماید،می تواند مبدأ را پس از تخمیس مذکور قرار دهد و با گذشت یک سال،به حساب سال خود رسیدگی کند.

_______________________________________


امام،استفتائات،ج 1،س 135؛آیت الله خامنه ای،اجوبة،س 995؛آیت الله فاضل،جامع المسائل،ج 1 س 806 و 814؛آیت الله بهجت؛وسیلة النجاة،م 1382؛آیت الله صافی،توشیح المسائل،م 1774 و جامع الاحکام،ج 1،س 608.آیت الله نوری،استفتائات،ج 2،س 310؛آیت الله تبریزی،التعلیقة علی منهاج الصالحین،م 1218؛آیت الله مکارم شیرازی،توضیح المسائل،م 1486سیستانی،المسائل المنتخبه،م 593 و وحید،توضیح المسائل،م 1773.توضیح المسائل مراجع،م 1766؛آیت الله نوری،توضیح المسائل،م 1762؛آیت الله خامنه ای،اجوبة،س 999.آیت الله بهجت،توضیح المسائل،م 1385.آیت الله وحید،توضیح المسائل،م 1774.آیت الله مکارم،استفتائات،ج 1،س 353؛آیت الله فاضل،جامع المسائل،ج 1،س 809؛آیت الله نوری،استفتائات،ج 2،س 320،آیت الله سیتسانی،المسائل المنتخبة،م 611؛آیت الله صافی،جامع الاحکام،ج 1،3 620،دفتر:امام خمینی،آیت الله بهجت  آیت الله تبریزی.آیت الله خامنه ای،اجوبة،س 1000.

...............................................................................................................برای اطلاعات بیشتر به کتاب احکام خمس  سید مجتبی حسینی رجوع کنید.

طبق نظر مراجع تقلید

برچسب ها: ,,,,
1 2 3 4 5 نسخه قابل چاپ
نوشته شده در تاریخ 27 اردیبهشت 1394 توسط گمنام
دلیل خمس

پرسش 2

دلیل وجوب خمس - به ویژه خمس درآمد

یکی از واجبات مهم مالی در اسلام ((خمس)) که از فروع دین و جزء عبادات شمرده می شود. از این رو باید با قصد قربت انجام گیرد. تمام مذاهب اسلامی (شیعه و سنی) در اصل وجوب خمس،اتفاق نظر دارند. تنها اختلاف میان آنان، موارد و مصارف آن است؛ لذا بیشتر اهل سنت بر این باورند که تنها به غنایم جنگی و گنج خمس تعلق می گیرد. 1 اما فقیهان شیعی معتقدند: خمس در هفت چیز واجب است: 1.غنایم جنگی 2. غواصی (اشیایی که با فرو رفتن به آب دریاها به دست می آید) 3.گنج 4.معدن 5.سود تجارت 6.مال حلال مخلوط به حرام 7.زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد.
پنج قسمت اول مورد اتفاق شیعه و دو قسم اخیر نظر مشهور آنان می باشد.
آنچه اکنون مورد بحث و پژوهش است، خمس سود و درآمد کسب می باشد. خداوند متعال می فرماید: ((وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ...)) 2 این آیه _ که به آیه خمس معروف است - به نظر فقیهان شیعی نه تنها بر وجب خمس غنایم جنگی دلالت می کند؛ بلکه شامل هرگونه درآمد کسب نیز می باشد. واژه غنیمت از نظر لغت معنای گسترده ای دارد و به هرگونه درآمد و فایده ای که به انسان می رسد، گفته می شود. 3 غنیمت جنگی و سود تجارت ، هردو غنیمت شمارده می شوند و مشمول آیه می گردند. البته هرچند شأن نزول آیه در مورد غنایم جنگی است، ولی این سخن معروف است که شأن نزول ، هیچ گاه مخصص نیست و نمی تواند آیه را به آن محدود کند. در تقریرات درس آیت الله بروجردی چنین آمده است:
درست است که آیه در مورد خاص نازل شده است؛ ولی هیچ گاه مورد،مخصِص نیست، و دانشمندان اهل سنت هم - که خمس را در غیر غنایم جنگی انکار نموده اند - در این آیه، مورد را تخصیص دهنده و محدود کننده ندانسته اند، در حالی که آیه در غزوه بدر نازل شده،آن را شامل تمامی جنگ ها شمرده اند و اگر قرار بود مورد خاص، در آیه مخصص باشد، باید آن را محدود به جنگ بدر بدانند.4گذشته از همه اینها، در روایت معتبری (معروف به صحیحه علی بن مهزیار)، امام جواد علیه السلام غنیمت در آیه را به معنی گسترده ای در نظر گرفته و آن را به درآمد کسب تفسیر نموده است. در بخشی از آن آمده است:
((فأمّا الغنائم و الفوائد فهی واجبة علیهم فی کل عام قال الله تعالی:وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ )) 5
در این حدیث امام علیه السلام واژه ((الفوائد)) را در کنار ((الغنائم)) جای داده و هردو را مصداق آیه قلمداد نموده است و تردیدی نیست که منظور از ((فواید)) هرگونه سود و درآمدی است که به انسان می رسد. بنابراین از مجموع موارد و قراین یاد شده، به دست می آید که خمس درآمد در قرآن، به صراحت از آن یاد شده و بر وجوب آن دلالت می کند؛ به ویژه که آن حضرت علیه السلام نیز از آن معنای وسیعی دریافته و برای ما تبیین و تفسیر کرده است. چنانچه کسی در تمام آنچه که بیان شد، اشکال کند و آیه را در خمس غنایم جنگی منحصر کند، در پاسخ خواهیم گفت: به جز قرآن، روایات متعددی از ائمّه علیهم السلام وارد شده است که به خوبی بر وجوب خمس درآمد دلالت می کند.6 
و تمامی فقیهان شیعی نیز به آنها استناد جسته و در کتاب های فقهی خود ذکر کرده اند.
گفتنی است که اکثر اهل سنت، خمس در غیر غنایم جنگی را انکار نموده اند و از دیگر سوی،دسترسی به صندوق ذکات بر سادات بنی هاشم حرام شمرده اند در حالی که در بین این دسته نیز، همانند سایرین یتیم و مسکین به چشم می خورند. اکنون این سؤال پیش می آید، که فقرای سادات بنی هاشم، از چه بودجه ای امرار معاش کنند؟ با این که جنگ در تمام دوران زندگی و در همه جوامع پا بر جا و همیشگی نیست که بتوانند از خمس غنایم جنگی ارتزاق کنند.7


_______________________________________

1. ر.ک:مغنیه،محمد جواد،الفقه علی المذاهب الخمسة،ص 186 و خویی،سید ابوالقاسم، مستند العروة الوثقی،کتاب الخمس،ص 197

2. سوره انفال:آیه 41

3.ر.ک:مجمع البحرین،لسان العرب،تاج العروس،ماده ((غنم))
4.زبدة المقال،ص 5
5.وسائل الشیعة،ج 6،باب 8،ابواب مایجب فیه الخمس،ح 5
6.ر.ک: وسائل الشیعة،ایبواب ما یجب فیه الخمس و ابواب الانفال
7.مستند عروة الوثقی، کتاب الخمس، ص 343
...............................................................................................................


برای اطلاعات بیشتر به کتاب احکام خمس  سید مجتبی حسینی رجوع کنید.

با تشکر از www.tadabbor.org

برچسب ها: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1 2 3 4 5 نسخه قابل چاپ
نوشته شده در تاریخ 27 اردیبهشت 1394 توسط گمنام
اهمیت خمس

پرسش 1. اهمیت خمس را بیان فرمایید.
((خمس)) یکی از فرایض اسلامی است. قرآن مجید در بیان اهمیت آن، ایمان را با آن پیوند داده است:


((وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبي‏ وَ الْيَتامي‏ وَ الْمَساکينِ وَ ابْنِ السَّبيلِ إِنْ کُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ ما أَنْزَلْنا عَلي‏ عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَي الْجَمْعانِ وَ اللَّهُ عَلي‏ کُلِّ شَيْ‏ءٍ قَديرٌ))1


(( و بدانید که هرچه غنیمت گرفتید، یک پنجم آن برای خدا و رسول و از آن خویشاوندان [ او ] و یتیمان و بینوایان و در راه ماندگان است؛ اگر به خدا و آنچه بر بنده خود ( حضرت محمد صل الله علیه و آله و سلم) در روز جدایی [حق از باطل] - روزی که آن دو گروه با هم رو به رو شدند - نازل کردیم، ایمان آورده اید  خدا بر هر چیزی توانا است)).
 خمس و جهاد دو اصل از ریشه ایمان است و صداقت آن به وسیله مبارزه با مال اندوزی و تطهیر نفس خود، از مظاهر فریبنده دنیا و تزکیه آن از آزمندی  حرص تجلی می یابد.

خداوند متعال، خمس را به پیامبر اسلام و ذریّه گرامی او، جهت اکرام و احترام آنان، اختصاص داده است.
حضرت باقر علیه السلام فرموده است:((برای هیچ کس جایز نیست از مالی که به آن خمس تعلق گرفته، چیزی بخرد؛مگر اینکه حق ما را به ما برساند)). 2
عمران بن موسی می گوید: آیه خمس را بر حضرت خواندم پس فرمود:((هر آنچه از آن خدا است، به پیامبر می رسد و هر آنچه از آن پیامبر گردد، به ما (اهل بیت) خواهد رسید)). سپس فرمود خداوند ارزاق مؤمنان را به پنج قسمت به آنان ارزانی داشته است، تا یکی را در راه خدا انفاق کنند و چهار قسمت را به حلال بخورند... این دستورها سخت و دشوار است و کسانی که به آن عمل کنند و سختی ها را تحمل دارند که خداوند آنان را در راه ایمان امتحان کرده است))3

_______________________________________

1. سوره انفال،آیه 41

2. ((لا یحل لاحد ان یشتری من الخمس شیئاً حتی یصل الینا حقّنا)): سائل الشیعة،ج 6،باب 1،ح4.

3.(( ما کان لله فهو لرسوله و ما کان لرسوله فهو لنا ثم کان و الله لقد یسّر الله علی المؤمنین ارزاقهم بخمسة دراهم قبلوا لربّهم واحداً و اکلوا اربعة احلّاء ثم قال هذا من حدیثنا صعب لا یعمل به و لایبصر علی الّا ممتحن قلبه للایمان)): همان،ما یجب فیه الخمس،باب 1،ح 6

...............................................................................................................


برای اطلاعات بیشتر به کتاب احکام خمس  سید مجتبی حسینی رجوع کنید.

با تشکر از www.tadabbor.org

برچسب ها: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1 2 3 4 5 نسخه قابل چاپ
نوشته شده در تاریخ 12 مرداد 1392 توسط گمنام
                                                بسم الله الرحمن الرحيم
                                               احکام اسلام، حلال و حرام

مَعَاشِرَ النَّاسِ! إِنَّ الْحَجَّ وَ الصَّفَا، وَ الْمَرْوَةَ، وَ الْعُمْرَةَ، مِنْ شَعَائِراللهِ، فَمَنْ حَجَّ الْبَیْتَ أوِعْتَمَرَ، فَلَا جُنَاحَ عَلَیْهِ، أنْ یُطَوَّفَّ بِهِمَا، وَ مَنْ تَطَوَّعَ خَیْراً، فَإِنَّ اللهَ شَاکِرٌ عَلِیم.
ای مردم! حج، عمره، صفا و مروه از نشانه های دین خداست. هر کس به حج خانه خدا برود، یا عمره به جا آورد، باید سعیِ بین صفا و مروه کند. هر کس به میل خود، عمل نیکی انجام دهد، خدا به آن آگاه است و قدر شناسی می کند.

مَعَاشِرَ النَّاسِ! حِجِّوا الْبَیْتَ فَمَا وَرَدَهُ أهْلُ بَیْتٍ إِلَّا اسْتَغْنَوْا، وَ لَا تَخَلَّفُوا عَنْهُ إِلَّا افْتَقَرُوا.
ای مردم! به حج خانه خدا بروید که هرکس به حج برود، دیگر گرفتار فقر نمی شود؛ و مبادا حج را ترک کنید، که دچار فقر و تنگ دستی خواهید شد.

مَعَاشِرَ النَّاسِ! مَا وَقَفَ بِالْمَوْقُوفِ مُؤْمِنٌ، إِلَّا غَفَرَ اللهُ لَهُ، مَا سَلَفَ مِنْ ذَنْبِهِ، إلَی وَقْتِهِ ذَلِکَ، فَإِذَا انْقَضَتْ حُجَّتُهُ، اسْتُونِفَ عَمَلَهُ.
ای مردم! هر که در سرزمین مشعر، منی و عرفات بماند، خدا همه گناهان گذشته اش را می آمرزد و در پایان حج، هیچ گناهی برایش نمی ماند، و باید کارهای شایسته را از نو آغاز کند.

مَعَاشِرَ النَّاسِ! الْحُجَّاجُ مُعَانُونَ، وَ نَفَقَاتُهُمْ مُخَلَّفَةٌ، وَ اللهُ لَا یُضِیعُ أجْرَ الْمُحْسِنِینَ.
ای مردم! خدا به حاجیان کمک می کند و هر چه برای حج خرج کنند، به آنها بر می گرداند؛ خدا پاداش نیکوکاران را، کامل عطا می کند.

مَعَاشِرَ النَّاسِ! حِجِّوا الْبَیْتَ، بِکَمَالِ الدِّينِ وَ التَّفَقُّّهِ، وَ لَا تَنْصَرِفُوا عَنِ الْمَشَاهِدِ، إِلَّا بِتَوْبَةٍ وَ إِقْلَاعٍ.
ای مردم! با دین کامل و بینش عمیق به حج بروید؛ از گناهان دست بردارید؛ و بدون توبه بر نگرديد.

مَعَاشِرَ النَّاسِ! أقِیمُو الصَّلَاةَ، وَ آتُو الزّکَاةَ، کَمَا أمَرَکُمُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ.
ای مردم! همان گونه که خدا دستور داده، نماز را بپا دارید، و زکات مالتان را بپردازید.

لَئِنْ طَالَ عَلَیْکُمُ الأمَدُ، فَقَصَّرّتُمْ أو نَسِیتُمْ، فَعَلِیٌّ وَلِیُّکُمْ وَ مُبَیِّنٌ لَکُمْ، الَّذی نَصَبَهُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ، بَعْدِی وَ مَنْ خَلَّفَهُ اللهُ مِنِّی وَ مِنْهُ، یُخْبِرُکُمْ بِمَا تَسْئَلُونَ عَنْهُ، وَ یُبَیَّنُ لَکُمْ مَا لَا تَعْلَمُونَ.

اگر با گذشت زمان، دین خدا را فراموش کردید یا در وظایفتان کوتاهی کردید ، به امیرالمؤمنین على علیه السلام مراجعه کنید؛ او سرپرست و صاحب اختیار شما است و دین را برایتان بیان می کند. خدا پس از من او را انتخاب کرده، است. امیرالمؤمنین على علیه السلام و فرزندانش، جانشینان من هستند و خدا آنها را معین کرده است؛ هرچه می خواهید از آنها سوال کنید، تا به شما پاسخ دهند؛ و هر چه نمی دانید بپرسید، تا برایتان بیان کنند.

ألَا إِنَّ الْحَلَالَ وَ الْحَرَامَ، أکْثَرُ مِنْ أنْ اُحْصِیَهُمَا وَ اُعَرِّفَهُمَا، فَآمُرَ بِالْحَلَالِ وَ أنْهَی عَنِ الْحَرَامِ، فِی مَقَامٍ وَاحِدٍ.
بدانید که حلال و حرام خدا آن قدر زیاد است که من نمی توانم همه آنها را یک جا بشمارم، و برایتان معرفی کنم؛ پس در یک کلام شما را به انجام همه واجبات و دوری از همه گناهان، سفارش می کنم.


فَاُمِرْتُ أنّ آخُذَ الْبَیْعَةَ مِنْکُمْ، وَ الصَّفْقَةَ لَکُمْ، بِقَبُولِ مَا جِئْتُ بِهِ عَنِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ، فِی عَلِیٍّ أمِیرَالمُؤْمِنِینَ، وَ الْأئِمَّةِ مِنْ بَعْدِهِ، الَّذِینَ هُمْ مِنِّی وَ مِنْهُ، أئِمَّةٌ قَائِمَةٌ، مِنْهُمُ الْمَهْدِیُّ، إلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ، الَّذی یَقْضِی بِالْحَقِّ،
اکنون می خواهم به دستور خداوند متعال، از شما بیعت بگیرم، با من و علی بیعت کنید و امامت او و فرزندانش را قبول نمایید. آنها از من و علی می باشند؛ امامت آنها تا آخرینشان، مهدی، ادامه پیدا می کند. امامت در آنها خواهد بود، تا روز قیامت که به حق در میان مردم حکم می شود.

مَعَاشِرَ النَّاسِ! وَ کُلُّ حَلَالٍ دَلَلْتُکُمْ عَلَیْهِ، أو حَرَامٍ نَهَیْتُکُمْ عَنْهُ، فَإنِّی لَمْ أرْجِعْ عَنْ ذَلِکَ وَ لَمْ اُبَدِّلْ، ألَا فَاذْکُرُوا ذَلِکَ، وَ احْفَضُوهُ، وَ تَوَاصَوْا بِهِ، وَ لَا تُبَدِّلُوهُ وَ لَا تُغَیِّرُوهُ.
ای مردم! هر چه از حلال و حرام خدا برایتان گفته ام، تغییر نمی کند؛ حلال خدا همیشه حلال و حرام او همیشه حرام خواهد بود؛ از آنها مراقبت کنید و هرگز تغییر شان ندهید. آنها را از یاد نبرید و یکدیگر را به انجام واجبات و دوری از گناهان توصیه کنید.

ألَا وَ إنِّی اُجَدِّدُ الْقَوْلَ. ألَا فَاَقِیمُوا الصَّلَاةَ، وَ آتُو الزّکَاةَ، وَ أمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ، وَ انْهَوْ عَنِ الْمُنْکَرِ.
باز هم تکرار میکنم : نماز را به پا دارید و زکات مالتان را بپردازید، و یکدیگر را به کار های پسندیده وادار کنید و از کار های ناپسند باز دارید.


ألَا وَ إِنَّ رَأْسَ الْاَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ، وَ النَّهْیَ عَنْ الْمُنْکَرِ، أنْ تَنْتَهُوا إلَى قَوْلِی، وَ تُبَلِّغُوهُ مَنْ لَمْ یَحْضُرْ، وَ تَأْمُرُوهُ بِقَبُولِهِ، وَ تَنْهَوْهُ عَنْ مُخَالَفَتِهِ، فَإِنَّهُ أمْرٌ مِنَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ وَ مِنِّی، وَ لَا أمْرَ بِمَعْرُوفٍ وَ لَا نَهْیِ عَنْ مُنْکَرٍ، إِلَّا مَعَ إمَامٍ مَعْصُومٍ.
بدانید که مهم ترین و بالا ترین امر به معروف و نهی از منکر، این است که سخن مرا بفهمید و به دیگران برسانید؛ آنها را دعوت کنید که این سخنانم را بپذیرند و با آن مخالفت نکنند؛ زیرا هر چه گفتم، هم فرمان خدا است و هم فرمان من. هر امر به معروف و نهی از منکری باید با امام معصوم همراه باشد.

مَعَاشِرَ النَّاسِ! الْقُرْآنُ یُعَّرِّفُکُمْ ، أنَّ الْأئِمَّةَ مِنْ بَعْدِهِ وُلْدُهُ، وَ عَرَّفْتُکُمْ أنَّهُمْ مِنِّی وَ أنَا مِنْهُ، حَیْثُ یَقُولُ اللهُ في کِتَابِهِ \\\"و جعلها کَلِمَةً بَاقِیَةً في عَقِبِهِ\\\" وَ قُلْتُ : لَنْ تَضِّلُوا، مَا إِنْ تَمَسَّکْتُمْ بِهِمَا.
ای مردم! خدا در کتاب خود می فرماید :\\\"خدا آن کلمه را در نسل او، تا قیامت باقی گذاشت. \\\"معنای این آیه این است که : امامانِ بعد از امیرالمؤمنین على علیه السلام، از فرزندان او هستند. من به شما گفتم که علی از من و من از على هستم؛ تا وقتی که به آنها چنگ بزنید و از آنها دست بر ندارید، گمراه نمی شوید.

منبع :غدیر کامل ترین پیام \\\" روایت احتجاج طبرسی \\\"
برچسب ها:
موضوعات
احکام خمس
زندگینامه چهارده معصوم
مهدویت
Imam Hussain
تاریخ اسلام
سخنرانی و روضه مرحوم کافی
LETTER FOR YOU
آخرین مطالب
محبوب ترین ها
آرشیو مطالب
پیوند ها
وصیت نامه شهدا
امکانات جانبی
آمار وبلاگ
بازديد امروز : 1166
افراد آنلاين : 1
بازديد ديروز : 158
بازديد ماه : 1416
بازديد سال : 1416
کل بازديدها : 56971
مجموع اعضا : 3
تعداد مطالب : 211
تعداد نظرات : 6