اسلام
اسلام، خمس، پس، انداز، مسکن، خمس، پس، انداز، احکام، خمس، شیعه، مراجع، تقلید، آیا، مهریه، زن، خمس، دارد، خمس، ارث، احکام، خمس، شیعه، مراجع، تقلید
1 2 3 4 5 نسخه قابل چاپ
نوشته شده در تاریخ 9 مرداد 1394 توسط گمنام

پرسش. آیا به پولی که به جهت گرفتن وام مسکن، در بانک گذاشته می شود و چندین سال از آن می گذرد، خمس تعلق می گیرد؟

آیات عظام امام (ره)،تبریزی،امام خامنه ای،سیستانی،مکارم و وحید: آری، خمس دارد. 1
آیات عظام بهجت، فاضل و نوری: اگر برای تهیه خانه مورد نیاز، راهی جز این ندارد، به پول پس انداز شده خمس تعلق نمی گیرد. 2
آیة الله صافی: اگر خانه مسکونی در حال حاضر مورد نیاز او  و در شأنش باشد و راهی جز طریق مذکور ندارد، به آن خمس تعلق نمی گیرد. 3
تبصره. مراجعی که معتقدند پول مذبور خمس ندارد، فرموده اند: چنانچه در آینده، صرف خرید منزل نشود، خمس آن را باید بدهد.
خمس پس انداز
پرسش. آیا پولی که در حساب بانک برای قرعه کشی وجود دارد، خمس دارد؟
همه مراجع: چنانچه از درآمد کسب تهیه شده و سال خمسی از آن گذشته باشد، خمس دارد. 4
تبصره. بر اساس نظر کسانی که معتقدند به ((هدیه)) خمس تعلق می گیرد، با مبلغ پس انداز شده، چنانچه از راه هدیه به دست آمده باشد، باید سر سال خمس آن پرداخته شود.
پرسش. آیا به پولی که برای خرید وسایل ضروری زندگی ذخیره می شود، خمس تعلق می گیرد؟
آیات عظام امام (ره)، تبریزی، سیستانی، مکارم و وحید: چنانچه سال خمسی از آن بگذرد، خمس دارد. 5
آیة الله بهجت: اگر بدون پس انداز کردن، نمی توانند وسایل مورد نیاز خود را در آینده تهیه کنند؛ چنانچه پس انداز کوتاه مدت (مثلاً تا سه سال) باشد، خمس ندارد. 6
آیات عظام فاضل و نوری: اگر بدون پس انداز کردن، نمی توانند وسایل مورد نیاز خود را در آینده تهیه کنند، خمس ندارد. 7
آیة الله امام خامنه ای: اگر برای تهیه وسایل مورد نیاز در آینده نزدیک (مثلاً تا سه ماه پس از سال خمسی) پس انداز شده باشد و با پرداخت خمس آن نتواند آنها را تهیه کند، خمس ندارد. 8
آیة الله صافی: اگر هم اکنون به آن وسیله نیاز دارد و تهیه آن بدون پس انداز در مدت چند سال ممکن نباشد، خمس ندارد. 9
تبصره. چنانچه در آینده با پس انداز خود، لوازم مورد نیاز خویش را تهیه نکند، باید خمس آن را بدهد.
پرسش. اگر از روی قناعت (مقداری از درآمد خود را) پس انداز کنیم، آیا به آن خمس تعلق می گیرد؟
همه مراجع: آری، چنانچه سال خمسی از آن بگذرد، خمس دارد. 10

مکارم، استفتاءات، ج 2، س 533؛ تبریزی،
استفتاءات، س 889؛ امام خامنه ای، اجوبة، س 908؛ سیستانی، sistani.org، خمس، ش 10؛ دفتر: امام (ره) و وحید.
فاضل، جامع المسائل، ج 1، س 677؛ بهجت، توضیح المسائل، م 1391؛ نوری،
استفتاءات، ج 2، س 328.
صافی، جامع الاحکام، ج 1، س 706.توضیح المسائل مراجع،  م 1752؛ نوری، توضیح المسائل، م 1748؛ وحید، توضیح المسائل، م 1760؛ امام خامنه ای، اجوبة، س 954.امام (ره)، استفتاءات، ج 1، س 24؛ تبریزی، استفتاءات، س 856؛ سیستانی، sistani.org، خمس، ش 8؛ مکارم استفتاءات، ج 2، س 516؛ دفتر، وحید.بهجت، توضیح المسائل، م 1391.فاضل، جامع المسائل، ج 1، س 748؛ نوری، استفتاءات، ج 2، س 330.امام خامنه ای، اجوبة، س 860 و 987.صافی، جامع الاحکام، ج 1، س 738.توضیح المسائل مراجع، ج 2، م 1756؛ نوری، توضیح المسائل، م 752 و وحید، توضیح المسائل، م 1764، امام خامنه ای، اجوبة، س 955.

برچسب ها: ,,,,,,,,,,,,
1 2 3 4 5 نسخه قابل چاپ
نوشته شده در تاریخ 9 مرداد 1394 توسط گمنام

خمس مهریه
پرسش. آیا مهریه زن خمس دارد؟
همه مراجع (به جز آیت الله بهجت): خیر.1
آیت الله بهجت: چنانچه از مخارج سال زیاد بیاید، بنابر احتیاط واجب خمس دارد. 2

خمس ارث
پرسش. ارثی که از خویشان نزدیک (مانند پدر، مادر و همسر) به انسان می رسد، خمس دارد؟
همه مراجع: خیر. 3

پرسش. اگر قیمت روز چیزی که انسان به ارث برده، افزایش یابد و آن را بفروشد، آیا به مقدار اقزوده خمس تعلق می گیرد؟
همه مراجع(به جز فاضل، مکارم و صافی): خمس ندارد. 4آیة الله فاضل: مقدار افزوده، جزء درآمد سال شمرده می شود و چنانچه تا سر سال زیاد بیاید، بنابر بر احتیاط خمس آن را بدهد. 5آیات عظام مکارم و صافی: مقدار افزوده، جزء درآمد سال فروش شمرده می شود و چنانچه تا سر سال زیاد بیاید،باید خمس آن را بدهد. 6
پرسش. اگر ارثیه را به قصد تجارت و افزایش ارزش آن نگه دارد، آیا به ترقی قیمت آن پس از فروش خمس تعلق می گیرد؟
همه مراجع: آری 7
توضیح المسائل مراجع، م 1754؛ نوری، توضیح المسائل، م 1750؛ امام خامنه ای، اجوبة، س 861؛ وحید، توضیح المسائل، م 1762.بهجت، توضیح المسائل، م 1378.توضیح المسائل مراجع، م 1754، نوری، توضیح المسائل، م 1750، امام خامنه ای، اجوبة، س 858 و وحید، توضیح المسائل، م 1762.امام، استفتاءات، ج 1، س 87؛ تبریزی، استفتاءات، س 967؛ امام خامنه ای، اجوبة، س 858؛ نوری، استفتاءات، ج 2، س 360؛ وحید، توضیح المسائل، م 1778؛بهجت، وسیلة النجاة، م 1380.فاضل، جامع المسائل، ج 1، س 859.صافی، جامع الاحکام، ج 1، س 684؛ مکارم، توضیح المسائل، م 1492.نوری، استفتاءات، ج 2، س 360؛ امام خامنه ای، اجوبة، س 858؛ تبریزی، التعلیقة علی منهاج الصالحین، م 1213؛ صافی، جامع الاحکام، ج 1، س 684؛ مکارم، توضیح المسائل، م 1492؛ فاضل، جامع المسائل، ج 1، س 859؛ تحریر، ج 2، م 8؛ وسیلة النجاة، ج 1، م 1380؛ سیستانی، منهاج الصالحین، م 1213؛ وحید، توضیح المسائل، م 1778.

برچسب ها: ,,,,,,,,,,,,
1 2 3 4 5 نسخه قابل چاپ
نوشته شده در تاریخ 9 مرداد 1394 توسط گمنام

پرسش. آیا به پولی که پدر و مادر جهت تأمین مخارج تحصیل به فرزندان می پردازند،خمس تعلق می گیرد؟

آیات عظام امام (ره)،رهبر معظم انقلاب و نوری: چنانه به فرزندان ببخشند،خمس ندارد.1آیات عظام بهجت، فاضل و مکارم: اگر به فرزندان ببخشند و تا سر سال خمسی زیاد بیاید، بنابر احتیاط واجب باید خمس آن را بدهند. 2 آیات عظام تبریزی و وحید: اگر به فرزندان ببخشند و مال زیادی باشد که از مخارج سال زیاد بیاید، خمس دارد. 3 آیات عظام سیستانی و صافی: اگر به فرزندان ببخشند و تا سر سال خمسی زیاد بیاید، خمس دارد. 4

تبصره.
پولی که پدر و مادر به فرزندان خود می دهند، نوعاً به صورت بخشش است. از این رو حکم هدیه را دارد و اگر به آنها تملیک نکنند، هر مقدار از آنها تا سر سال زیاد بیاید، بر پدر و مادر است که خمس آن را بدهند. 5توضیح المسائل مراجع،م 1753 ،خامنه ای، اجوبة، س 850؛ نوری، توضیح المسائل، م 1749.همان، م 1753تبریزی، استفتائات، س 812؛ وحید، توضیح المسائل، م 1761.توضیح المسائل مراجع، م 1753.توضیح المسائل مراجع، م 1775، نوری، توضیح المسائل، م 1771؛ خامنه ای، اجوبة، س 900؛ وحید، توضیح المسائل، م 1783.

برچسب ها: ,,,,,,,,,,,
1 2 3 4 5 نسخه قابل چاپ
نوشته شده در تاریخ 6 مرداد 1394 توسط گمنام
خمس و پیروان ادیان
پرسش. کسی که به دادن خمس عقیده ندارد (مانند پیروان ادیان و مذاهب غیر شیعه) مالی به من هدیه می کند، آیا باید خمس آن را بدهم؟
همه مراجع به جز (آیت الله بهجت): خیر. 1آیت الله بهجت: اگر به مال هدیه شده خمس تعلق گرفته،در صورتی که معاشرت و تعامل با آنان به حد ضرورت برسد، تصرف در آن جایز است.2

خمس عیدی دولت
پرسش. آیا عیدی و پاداشی که دولت به کارمندان  می دهد و به صورت پول نقد یا سکه طلا است،خمس تعلق می گیرد؟

آیات عظامام (ره) و امام خامنه ای (حفظه الله): خیر،خمس ندارد. 3 آیات عظام بهجت و فاضل: چنانچه تا سر سال خمسی زیاد بیاید، بنابر احتیاط واجب باید خمس آن را بدهد. 4آیات عظام تبریزی،سیستانی،صافی،مکارم و وحید: چنانچه تا سر سال خمسی زیاد بیاید،خمس دارد. 5آیت الله نوری: اگر به عنوان هبه باشد،خمس ندارد. 6

تبصره. برخی از مراجع عیدی و پاداش دولت را جزء درآمد قلمداد می کنند و عده ای آن را هدیه می دانند.
توضیح المسائل مراجع،م 1764؛نوری،توضیح المسائل،م 1760؛ وحید،توضیح المسائل،م 1772 و دفتر: امام خامنه ای.بهجت،وسیلة النجاة،ج 1، م 1422.امام،استفتائات ج 1 س 191 و امام خامنه ای، اجوبة، س 862دفتر: آیات عظام بهجت و فاضل.تبریزی،استفتائات،س 829؛ سیستانی،منهاج الصالحین،کتاب الخمس،السابع؛ دفتر: آیات عظام مکارم و وحید.دفتر:آیت الله نوری.برچسب ها: ,,,,,,,,,
1 2 3 4 5 نسخه قابل چاپ
نوشته شده در تاریخ 3 مرداد 1394 توسط گمنامتولد حضرت مهدی (عج)   دانلود

بارالها رهبر اسلامیان کی خواهد آمد؟!   دانلود

قصه انار - محمد بن عیسی بحرینی   دانلود

اسماعیل - مهدی   دانلود

امام زمان (عج) - اَمَّن یُّجیبُ المُضطَرَّ اِذا دَعاهُ وَ یَکشِفُ السُّوءَ   دانلود
برچسب ها: ,,,,,,,,,,,,,,,
1 2 3 4 5 نسخه قابل چاپ
نوشته شده در تاریخ 19 تیر 1394 توسط گمنام

شهادت امام رضا علیه السلام   دانلود

روضه امام رضا علیه السلام   دانلود

جوان و امام رضا علیه السلام  دانلود

برچسب ها: ,,,,,,,,

روضه امام موسی کاظم علیه السلام 1  دانلود


روضه امام موسی کاظم علیه السلام  2 دانلود

روضه امام موسی کاظم علیه السلام  3 دانلودبرچسب ها: ,,,,,,,,,
1 2 3 4 5 نسخه قابل چاپ
نوشته شده در تاریخ 18 تیر 1394 توسط گمنام


حضرت سکینه سلام الله علیها   دانلود

برچسب ها: ,,,,,,,,,,,
1 2 3 4 5 نسخه قابل چاپ
نوشته شده در تاریخ 18 تیر 1394 توسط گمنام

حضرت رقیه سلام الله علیه 1  دانلود 

حضرت رقیه سلام الله علیه 2  دانلود

برچسب ها: ,,,,,,,,,,,,,,
1 2 3 4 5 نسخه قابل چاپ
نوشته شده در تاریخ 18 تیر 1394 توسط گمنام


وداع حضرت زینب سلام الله علیه با امام حسین علیه السلام    دانلود

محتشم کاشانی و امام حسین  علیه السلام   دانلود

غلام امام حسین علیه السلام   دانلود

اربعین امام حسین علیه السلام   دانلود

امام حسین علیه السلام   دانلود

امام حسین و حضرت زینب سلام الله علیه   دانلود

برچسب ها: ,,,,,,,,,,,,,,,
1 2 3 4 5 نسخه قابل چاپ
نوشته شده در تاریخ 14 تیر 1394 توسط گمنامروضه امام حسن علیه السلام   1      دانلود


روضه
امام حسن علیه السلام   2   دانلود


روضه
امام حسن علیه السلام   3   دانلود

روضه امام حسن علیه السلام   3   دانلود

برچسب ها: ,,,,,,,,,,,,,
1 2 3 4 5 نسخه قابل چاپ
نوشته شده در تاریخ 13 تیر 1394 توسط گمنام
سرداب مقدس،زیر زمینی است در سامرّا،کنار مزار امام هادی و امام عسکری علیهما السلام. این سرداب محل زندگی و عبادت امام هادی و امام حسن عسکری و حضرت مهدی علیهم السلام بوده و تمام دیدار ها با حضرت مهدی علیه السلام در زمان پدرش در همین منزل و سرداب انجام می گرفته است. خانه امام حسن عسکری علیه السلام همانند دیگر خانه های عراق،شامل غرفه ای برای مردان،غرفه ای برای زنان سرداب بوده که سرداب نیز شامل غرفه هایی برای مردان و زنان بوده است و در تابستان از شدت گرما به این سرداب پناه می برده اند. مقدس شمردن آن سرداب از سوی شیعیان موجب شد که دشمنان اهل بیت علیهم السلام،شیعیان را متهم کنند بر اینکه آن ها می گویند امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در این سرداب مخفی شده است؛ امّا شیعیان از چنین اعتقادی منزّه هستند. شیعیان سرداب را به این دلیل مقدس می شمارند که محل زندگی و نیایش سه امام معصوم،همچنین محل زندگی حضرت حکیمه خاتون و نرجس خاتون بوده است.

و اما موقعیت کنونی سرداب سامرّا؛امروزه هرکس از هر نقطه شهر سامرا به مرکز شهر نگاه کند،دو گنبد با شکوه می بیند که یکی از آن ها با کاشی های طلایی براق و دیگری با کاشی های رنگی زیبایی پوشیده شده است. هر یک از این گنبد ها به ساختمان مستقلی تعلق دارند. گنبد بزرگ طلایی در بالای ظریح مطهر که مرقد های مقدس امام دهم و امام یازدهم علیهما السلام در آن جای دارد،قرار گرفته است. ولی گنبد های کوچک بر بالای ساختمان مسجد جامع شهر ساخته شده است. ساختمان حرم مطهر به شکل مستطیل و ساختمان مسجد جامع به صورت مستقل از ساختمان حرم ،ولی متصل به صحن حرم است و سرداب غیبت درست در زیر ساختمان مسجد قرار گرفته و در طول تاریخ بار ها در بنا و بخش های مختلف آن تعمیرات و تغییراتی انجام شده است.

سرداب غیبت از جمله سرداب های عمیقی است که در زیر یک لایه سنگی حفر شده و در کل دارای سه قسمت عمده است: یک غرفه شش ضلعی،یک غرفه مستطیل کوچک و یک غرفه به شکل مستطیل بزرگ. توضیح بیشتر آن که غرفه مستطیل بزرگ در میان مردم به ((مصلای مردان)) و غرفه مستطیل شکل کوچک به ((مصلای بانوان)) معروف است. این بخش ها با دو راهرو بلند و طولانی به یکدیگر مرتبط می شوند؛ یعنی راهرو طولانی مصلای مردان و مصلای زنان را به هم وصل می کند و یک راهرو طولانی دیگر بین مصلای مردان و غرفه شش ضلعی وجود دارد.
همچنین این بخش های سه گانه هر یک از طریق روزنه ای کوچک و طولانی که از قسمت های فوقانی دیوار آغاز شده،تا پایین ترین حد دیوار بیرونی مسجد جامع امتداد می یابد و نور و هوا دریافت می کند.پلکانی که راه ورود و خروج سرداب است و به غرفه شش ضلعی منتهی می شود دارای بیست پله است. ورودی این پلکان و سرداب در داخل ساختمان مسجد و بر دیواری قرار گرفته که ورودی نماز خانه نیز در آن واقع است.
طول مصلای مردان پنج متر و هشتاد سانتی متر و عرض آن سه متر و پنجاه سانتی متر است. در ضمن طول مصلای زنان چهار متر و شصت سانتی متر و عرض آن سه متر است......

اگر در کتاب هایی چون مزار شهید اول،اعمال و دعا های مربوط به زیارت امام هادی ، امام حسن عسکری و امام زمان علیهم السلام در یک مکان ذکر شده است؛علت آن است که در زمان سابق راه سرداب نیز از پشت حرم عسکریین علیه السلام در یک ساختمان بوده است،لذا پس از زیارت عسکریین علیه السلام بلافاصله زیارت امام زمان علیه السلام و سپس زیارت حضرت نرجس خاتون ذکر شده است. در هر حال این سرداب در طول تاریخ به اندازه ای مورد توجه مردم بوده است که در آن آثار ارزشمندی از منبت کاری و کاشی کاری و سایر هنر های معماری به کار رفته است.از جمله این اشیاء،درِ چوبی نفیسی است که از دوران خلافت عباسیان به جای مانده است و از ویژگی های هنری و تاریخی ارزشمندی برخوردار است.1
نشریه موعود،شماره 37 ،ص 51

برچسب ها: ,,,,
1 2 3 4 5 نسخه قابل چاپ
نوشته شده در تاریخ 13 تیر 1394 توسط گمنام
چگونه می شود اثبات کرد که مهدی واقعا در تاریخ وجود داشته است؟ شاید شرایط خاص روحی_روانی این باور را در ذهن مردم جا انداخته باشد؟ این اصل که مهدی رهبر موعود و منجی عالم بشریت است ادیث نبوی،و به صورت خاص در روایات ائمّه اهل بیت علیهم السلام آمده است.در این روایات مسأله به گونه مورد تأکید قرار گرفته که جای هیچ گونه شکی باقی نمی گذارد و چهارصد حدیث فقط از طریق اهل سنت شمارش شده که به ضمیمه روایات شیعه به بیش از شش هزار روایت می رسد؛و چنین آماری بسیار بالا است. در مورد خیلی از مسائل بدیهی اسلام که مسلمانان به آن معتقدند،این همه روایت وارد نشده است.

اما تجسم این اندیشه در وجود امام دوازدهم علیه السلام هم دلایل کافی دارد که کاملا اقناع کننده است. این دو دلیل را می توان در دو دلیل نقلی و علمی،خلاصه کرد: دلیل نقلی،وجود امام موعود را اثبات می کند و دلیل علمی، ثابت می کند که مهدی یک اسطوره و فرظیه نیست،بلکه حقیقتی است که وجود او در تاریخ لمس شده است.

اما دلیل نقلی: صدها روایت و حدیث از پیامبر اکرم صل الله علیه و آله و سلم و ائمّه اهل بیت علیهم السلام رسیده است که می گوید مهدی موعود دارای این خصوصیات است: از اهل بیت علیهم السلام است،از فرزندان فاطمه است،از نسل حسین و نهمین فرزند آن حضرت است. و روایاتی که می گوید جانشینان پیامبر صل الله علیه و آله و سلم دوازده نفر می باشند.

این روایات مهدی موعود را در شخص امام دوازدهم،منحصر و متعین می کند و با اینکه ائمّه علیهم السلام برای حفظ ان حضرت از ترور و قتل سعی داشتند مسأله در سطح عمومی مطرح  نشود،در عین حال روایات زیادی در این زمینه وارد شده است. البته زیادی روایات به تنهایی نمی تواند مقبولیت آن را برساند،بلکه در اینجا قرینه و گواه خاصی وجود دارد که دلیل بر صحت این روایات است. در حدیث شریف نبوی،سخن از امامان،جانشینان،امیران و سخن از دوازده تن آمده است. متن احادیث مختلف است؛در بعضی دوازده امام و در بعضی دوازده خلیفه و در بعضی دیگر دوازده امیر،ذکر شده است. بعضی از مؤلفان،این احادیث را بیش از دویست و هفتاد شمارش کرده اند که همگی از کتاب های معتبر شیعه و سنی از قبیل صحیح بخاری،صحیح مسلم،سنن ترمذی،سنن ابو داود،مسند احمد و مستدرک حاکم نقل شده است.

اما دلیل علمی: دلیل علمی تجربه است،تجربه ای که مدت زمان هفتاد سال گروهی از مردم با آن زندگی کردند؛یعنی ((غیبت صغری)) غیبت صغری برگزار شد تا مردم به تدریج با غیبت خو بگیرند و خود را بر اساس آن بسازند. امام از دیده ها پنهان بود ولی از طریق وکیلان و یاران مورد وثوق (نواب اربعه) با مردم ارتباط داشت. در این مدت،چهار تن از پاک ترین و با تقواترین مؤمنان،نیابت و جانشینی آن حضرت را بر عهده داشتند و در مدت هفتاد سال واسطه میان او و مردم بوده اند و هیچ کس در هیچ زمینه ای خطایی از آنان ندیده و نشنیده است.

آیا تصور می کنید امکان داشته باشد یک دروغ،هفتاد سال دوام بیاورد و چهار نفر با هماهنگی کامل و یک صدا،یک نقش را بازی کنند؟ آنان با رفتار صمیمانه خود چنان در مردم ایجاداطمینان کرده بودند که همه به کردار و گفتار آنان ایمان داشتند. آیا می شود این چهار تن به گونه ای نقش بازی کنند که هیچ کس به حقیقت پی نبرد در حالی که این افراد هیچ رابطه خاصی با هم نداشته اند تا بگوییم در این قضیه تبانی کرده بودند. از قدیم گفته اند: طناب دروغ،کوتاه است،امکان ندارد یک دروغ بتواندبدین شکل دوام بیاورد و در تمام این مدت و با همه بده بستان ها و روابط مختلف موضوع کشف نگردد و همه به درستی آن ایمان داشته باشند.بدینسان در می یابیم که پدیده غیبت صغری می تواند به عنوان یک آزموده علمی،دلیل بر واقعیت خارجی یک موضوع باشد و آن وجود،زندگی و سپس غیبت حضرت مهدی علیه السلام است.
آن حضرت پس از غیبت صغری،خود اعلان کرده است که در پرده غیبت کبری خواهد رفت و از نظر ها پنهان خواهد گشت و هیچ کس او را نخواهد دید.1
نشریه موعود،شماره 14،ص 80 (مقاله شهید سید محمد باقر صدر)

برچسب ها: ,,,,,,,,,,,,,,,
1 2 3 4 5 نسخه قابل چاپ
نوشته شده در تاریخ 16 خرداد 1394 توسط گمنام
سم‌ الله الرّحمن الرّحیم

به عموم جوانان در اروپا و امریکای شمالی

حوادث اخیر در فرانسه و وقایع مشابه در برخی دیگر از کشورهای غربی مرا متقاعد کرد که درباره‌ی آنها مستقیماً با شما سخن بگویم. من شما جوانان را مخاطب خود قرار میدهم؛ نه به این علّت که پدران و مادران شما را ندیده می‌انگارم، بلکه به این سبب که آینده‌ی ملّت و سرزمینتان را در دستان شما میبینم و نیز حسّ حقیقت‌جویی را در قلبهای شما زنده‌تر و هوشیارتر می‌یابم. همچنین در این نوشته به سیاستمداران و دولتمردان شما خطاب نمیکنم، چون معتقدم که آنان آگاهانه راه سیاست را از مسیر صداقت و درستی جدا کرده‌اند. سخن من با شما درباره‌ی اسلام است و به‌طور خاص، درباره‌ی تصویر و چهره‌ای که از اسلام به شما ارائه میگردد. از دو دهه پیش به این سو ــ یعنی تقریباً پس از فروپاشی اتّحاد جماهیر شوروی ــ تلاشهای زیادی صورت گرفته است تا این دین بزرگ، در جایگاه دشمنی ترسناک نشانده شود. تحریک احساس رعب و نفرت و بهره‌گیری از آن، متأسّفانه سابقه‌ای طولانی در تاریخ سیاسی غرب دارد. من در اینجا نمیخواهم به «هراس‌های» گوناگونی که تاکنون به ملّتهای غربی القاء شده است، بپردازم. شما خود با مروری کوتاه بر مطالعات انتقادی اخیر پیرامون تاریخ، می‌بینید که در تاریخنگاری‌های جدید، رفتارهای غیر صادقانه و مزوّرانه‌ی دولتهای غربی با دیگر ملّتها و فرهنگهای جهان نکوهش شده است. تاریخ اروپا و امریکا از برده‌داری شرمسار است، از دوره‌ی استعمار سرافکنده است، از ستم بر رنگین‌پوستان و غیر مسیحیان خجل است؛ محقّقین و مورّخین شما از خونریزی‌هایی که به نام مذهب بین کاتولیک و پروتستان و یا به اسم ملیّت و قومیّت در جنگهای اوّل و دوّم جهانی صورت گرفته، عمیقاً ابراز سرافکندگی میکنند.

این به‌خودی‌خود جای تحسین دارد و هدف من نیز از بازگوکردن بخشی از این فهرست بلند، سرزنش تاریخ نیست، بلکه از شما میخواهم از روشنفکران خود بپرسید چرا وجدان عمومی در غرب باید همیشه با تأخیری چند ده ساله و گاهی چند صد ساله بیدار و آگاه شود؟ چرا بازنگری در وجدان جمعی، باید معطوف به گذشته‌های دور باشد نه مسائل روز؟ چرا در موضوع مهمّی همچون شیوه‌ی برخورد با فرهنگ و اندیشه‌ی اسلامی، از شکل‌گیری آگاهی عمومی جلوگیری میشود؟

شما بخوبی میدانید که تحقیر و ایجاد نفرت و ترس موهوم از «دیگری»، زمینه‌ی مشترک تمام آن سودجویی‌های ستمگرانه بوده است. اکنون من میخواهم از خود بپرسید که چرا سیاست قدیمی هراس‌افکنی و نفرت‌پراکنی، این‌بار با شدّتی بی‌سابقه، اسلام و مسلمانان را هدف گرفته است؟ چرا ساختار قدرت در جهان امروز مایل است تفکر اسلامی در حاشیه و انفعال قرار گیرد؟ مگر چه معانی و ارزشهایی در اسلام، مزاحم برنامه‌ی قدرتهای بزرگ است و چه منافعی در سایه‌ی تصویرسازی غلط از اسلام، تأمین میگردد؟ پس خواسته‌ی اوّل من این است که درباره‌ی انگیزه‌های این سیاه‌نمایی گسترده علیه اسلام پرسش و کاوش کنید.

خواسته‌ی دوم من این است که در واکنش به سیل پیشداوری‌ها و تبلیغات منفی، سعی کنید شناختی مستقیم و بی‌واسطه از این دین به دست آورید. منطق سلیم اقتضاء میکند که لااقل بدانید آنچه شما را از آن میگریزانند و میترسانند، چیست و چه ماهیّتی دارد. من اصرار نمیکنم که برداشت من یا هر تلقّی دیگری از اسلام را بپذیرید بلکه میگویم اجازه ندهید این واقعیّت پویا و اثرگذار در دنیای امروز، با اغراض و اهداف آلوده به شما شناسانده شود. اجازه ندهید ریاکارانه، تروریست‌های تحت استخدام خود را به عنوان نمایندگان اسلام به شما معرفی کنند. اسلام را از طریق منابع اصیل و مآخذ دست اوّل آن بشناسید. با اسلام از طریق قرآن و زندگی پیامبر بزرگ آن (صلّی‌الله‌علیه‌وآله‌و‌سلّم) آشنا شوید. من در اینجا مایلم بپرسم آیا تاکنون خود مستقیماً به قرآن مسلمانان مراجعه کرده‌اید؟ آیا تعالیم پیامبر اسلام (صلّی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلّم) و آموزه‌های انسانی و اخلاقی او را مطالعه کرده‌اید؟ آیا تاکنون به جز رسانه‌ها، پیام اسلام را از منبع دیگری دریافت کرده‌اید؟ آیا هرگز از خود پرسیده‌اید که همین اسلام، چگونه و بر مبنای چه ارزشهایی طیّ قرون متمادی، بزرگترین تمدّن علمی و فکری جهان را پرورش داد و برترین دانشمندان و متفکّران را تربیت کرد؟

من از شما میخواهم اجازه ندهید با چهره‌پردازی‌های موهن و سخیف، بین شما و واقعیّت، سدّ عاطفی و احساسی ایجاد کنند و امکان داوری بیطرفانه را از شما سلب کنند. امروز که ابزارهای ارتباطاتی، مرزهای جغرافیایی را شکسته است، اجازه ندهید شما را در مرزهای ساختگی و ذهنی محصور کنند. اگر چه هیچکس به‌صورت فردی نمیتواند شکافهای ایجاد شده را پر کند، امّا هر یک از شما میتواند به قصد روشنگریِ خود و محیط پیرامونش، پلی از اندیشه و انصاف بر روی آن شکافها بسازد. این چالش از پیش طراحی شده بین اسلام و شما جوانان، اگر چه ناگوار است امّا میتواند پرسش‌های جدیدی را در ذهن کنجکاو و جستجوگر شما ایجاد کند. تلاش در جهت یافتن پاسخ این پرسش‌ها، فرصت مغتنمی را برای کشف حقیقت‌های نو پیش روی شما قرار میدهد. بنابراین، این فرصت را برای فهم صحیح و درک بدون پیشداوری از اسلام از دست ندهید تا شاید به یمن مسئولیّت‌پذیری شما در قبال حقیقت، آیندگان این برهه از تاریخ تعامل غرب با اسلام را با آزردگی کمتر و وجدانی آسوده‌تر به نگارش درآورند.

سیّدعلی خامنه‌ای
۱۳۹۳/۱۱/۱

برچسب ها: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1 2 3 4 5 نسخه قابل چاپ
نوشته شده در تاریخ 31 اردیبهشت 1394 توسط گمنام

سخنرانی های مرحوم کافی

کودکی حضرت محمد (ص)  دانلود

برچسب ها: ,,,,,,,,,
1 2 3 4 5 نسخه قابل چاپ
نوشته شده در تاریخ 9 اردیبهشت 1394 توسط گمنام
منتظِر

امت اسلامی در برخی روایات به عنوان امت ((منتظِر)) نامیده شده است؛ چون همیشه آنها در انتظار مهدی موعود علیه السلام به سر می برند. امام صادق علیه السلام به ابوبصیر در ضمن روایتی در این باره می فرمایند: ای ابوبصیر ! خوشا به حال شیعیان و پیروان قائم ما اهل بیت ؛ چون آنها در زمان غیبت او منتظر ظهور او هستند و وقتی آن حضرت ظهور نمایند، در زمان ظهورش مطیع و فرمانبردار او خواهند بود. آنان اولیای خدایند و هیچ ترس و اندوهی بر آن ها وجود ندارد.1 در بسیاری دیگر از روایات و تعابیر دعاها ، از خود امام زمان علیه السلام با لقب ((منتظر)) یاد شده است.2 به عنوان مثال در دعای روز عید فطر عبارتی به این صورت به چشم می خورد : اللّهم،صلّ علی ولیّک المنتظِر  امرَک، المنتظِر لِفَرَجِ اَولیائک...
بار خدایا! بر ولیّ خودت درود فرست؛ آن ولی که منتظِر فرمان توست و همواره در آرزوی گشایش کار دوستان تو در حال انتظار به سر می برد.3 بر این اساس چون امام منتظَر مانند مردم، خود نیز در انتظار صدور اذن الهی به سر می برد تا قیام نموده و جهانِ گرفتار در بند و جور ستم ستمگران و ظالمان را از وضع نابسامانی که دارد رهایی بخشد و اهداف بلند انبیای الهی را، که همانا هدایت و کمال پیدا کردن مردم جهان است، محقق سازد، لذا به این جهت او را هم منتظِر می نامند. او انتظار می کشد تا لحظه ظهور فرا رسد و به این ترتیب دوران رنج و اندوه بشر پایان یابد و حاکمیت ارزش های الهی و فضیلت اخلاقی در سرتاسر عالم تحقق پیدا کند و از این رهگذر زمینه تعالی معنوی و رشد کمالات واقعی انسان فراهم شود.
آن حضرت در برخی از دعا های عارفانه ای که از ایشان به یادگار مانده است، آرزو ها و اهداف خود را بیان کرده و شوق و اشتیاق غیر قابل وصف خود را برای تحقق یافتن ظهور به نمایش گذاشته اند. در یک مورد آن حضرت می فرمایند: پروردگارا بر محمد و آل محمد درود فرست و دوستانت را با تحقق بخشیدن به وعده هایی که به آنان داده ای گرامی بدار و آنان را به آرزوهایی که داشته اند برسان ؛ زیرا که مهلت حاکمیت ستمگران در نظر ما به پایان رسیده است و ما از آنچه که خشمگین هستی،خشمگینیم و همواره در یاری حق کوشاییم. ما به صدور فرمان تو مشتاقیم و چشم به راه تحقق وعده هایی که دادی هستیم. ... خداوندا به این قیام اذن صادر کن و راه های آن را هموار ساز و تحقق شایسته آن را آسان گردان. برنامه آن را به ما بیاموز  و سپاهیان و یاوران این قیام را تایید کن. قدرت توانایی ات را به ستمگران و زورگویان هرچه زودتر آشکار ساز و شمشیر انتقامت را به سر دشمنان کینه توز فرود آور... 4 باز در جای دیگر می فرماید: ای نور روشنایی ها و تدبرکننده کارها... برای من و پیروانم در سختی ها گشایشی قرار بده و از غم ها و اندوه ها راه نجاتی فراهم ساز... خداوندا وعده هایی که به من داده ای تحقق بخش...   فرج مرا زودتر برسان و به قدرت و نصرتت فتح بزرگ نصیب گردان. 5 نتیجه آنکه : از دید روایات در جامعه اسلامی عصر غیبت، هم امام و هم امت، هردو منتظرند. امت در انتظار امام خود است و می خواهد هرچه زودتر او از پس پرده غیب به در آید و راه نجات از نابسامانی ها را به انسان بیاموزد و امام نیز در حال انتظار به سر می برد، تا اجازه ظهورش فرا رسد، تا انقلاب حیات بخش خود را آغاز کند و به آرمان های انبیا و اولیاء که ستمگران مانع تحقق آن ها در طول تاریخ بشریت شده اند، جامه عمل بپوشاند.6

_______________________________________
بحارالانوار،ج 52، ص 150 نجم الثاقب،باب دوّم مکیال المکارم،ج 2، ص 81بحارالانوار،ج 85،ص 233 هماننشریه موعود، شماره 32، ص 65  
...............................................................................................................

برای اطلاعات بیشتر به کتاب الفبای مهدویت مجتی تونه ای رجوع کنید.
برچسب ها: ,,,,,,
1 2 3 4 5 نسخه قابل چاپ
نوشته شده در تاریخ 10 فروردین 1394 توسط گمنام
اقتصاد در عصر  ظهوردر حکومت حضرت مهدی (عج) که مردم به اطاعت خداوند روی می آورند و بر فرمان حجّت خدا گردن می نهند، دیگر دلیلی ندارد که زمین و آسمان از برکاتش بر بندگان خدا مضایقه کنند.
از این رو باران های موسمی شروع به باریدن می کند 1 رودخانه ها پر آب می شود 2 زمین ها حاصل خیز می گردد و کشاورزی شکوفا می شود3 بیابان هایی مانند مکه و مدینه که هرگز سبزی را به خود ندیده است به یکباره به نخلستان تبدیل م گردد 4 و دانداری گسترش می یابد5 اقتصاد جامعه شکوفا گشته6 فقر و تنگدستی رخت بر بسته7 آبادانی همه جا به چشم می خورد8 و بازرگانی رونق شایان توجه می یابد.9  حضرت مهدی علیه السلام علاوه بر برکت های زمینی و آسمانی، با تقسیم اموال، بخشش دارایی ها ، ریشه کن کردن فقر رسیدگی به محرومان و مستضعفان ، رفاه اجتماعی را به ارمغان می آورد.
عمران و آبادانی، گسترش کشاوزری و دام پروری و رونق بازرگانی از سایر کار های حضرت است که به شکوفایی جامعه می انجامد . حل مشکلات اقتصادی در رأس برنامه های حضرت مهدی است و مهم ترین اقدامات وی ، مباح اعلام کردن بهره وری شایسته و عادلانه و سازنده از مواهب و نعمت هایی که خداوند برای انسان پدید آورده است. نیز اعطای آزادی های گوناگون در اومور اقتصادی و اجتماعی و صنعتی، بر اساس حق و عدالت اسلامی و همچنین بهره وری از مواهب و امکانات و نیرو های طبیعت و میدان دادن به مغز ها و اندیشه های توانا و سازنده و مبتکر است.
_______________________________________
1-
بحارالانوار،ج 52،ص 345
2- همان ،ص 304
3- ملاحم بن طاووس،ص 152
4-
بحارالانوار، ج 51، ص 49
5- همان،ص 81
6- عیون الاخبار، ج 1، ص 12
7- عقد الدرر، ص 166
8- الشیعة و الرجعة، ج1 ،ص 168
9-
عیون الاخبار،ج 1 ،ص 12

برچسب ها: ,,,,,,

انیمیشن ایرانی بسیار زیبا و پرهیجان از اقتدار نظامی ایران

پشرفت باور نکردنی ایران در عرصه انیمیشن 3 بعدی را در این ویدیو ببنید.

نبرد راشل کوری 2

انیمیشن پیام راشل کوری 2 محصول گروه انیمیشن فاطمه زهرا(سلام ا..علیها) می باشد که با تلاش حدود 1 سال و 2 ماه آن هم بدون حمایت خاصی به صورت خودجوش ساخته شده است.

این اثر با موضوع نبرد ایران و رژیم صهیونیستی ساخته شده و به آینده ای نه چندان دور به پیروزی سپاهیان اسلام می پردازد.

دانلود

برچسب ها: ,,,,,,,
1 2 3 4 5 نسخه قابل چاپ
نوشته شده در تاریخ 8 مرداد 1393 توسط گمنام

بسم الله الرحمن الرحیم

1

معنای اسلام و ایمان

( در این حدیث درباره ایمان و اسلام نکات ظریفی ذکر شده که احتیاج به تفسیر و توضیح دارد . در مواردی که مفاهیم پیچیده است به بحار : ج 68ص 356مراجعه شود)  .

ابان بن ابی عیّاش از سلیم بن قیس نقل می کند که گفت : از علی بن ابی طالب (ع) شنیدم در حالیکه مردی از آن حضرت درباره ایمان سؤال کرد و گفت : یا امیرالمؤمنین ، مرا از ایمان خبر ده بطوری که از غیر تو از کسی در این باره سؤال نکنم.

امیرالمؤمنین (ع) فرمود : مردی خدمت پیامبر (ص) آمد و مثل همین که از من پرسیدی از آن حضرت سؤال کرد و مثل سخن تو را گفت . پیامبر (ص) با آن مرد مشغول صحبت شد و به او فرمود : بنشین . آن مرد عرض کرد : ایمان آوردم .

سپس علی (ع) رو به آن مرد کرد و فرمود : هیچ می دانی که جبرئیل به صورت انسانی نزد پیامبر (ص) آمد و عرض کرد : اسلام چیست؟  فرمود : (( شهادت به اینکه خدایی جز الله نیست و اینکه محمّد پیامبر خدا است و بپا داشتن نماز و دادن زکات و حج خانه خدا و روزه ماه رمضان و غسل جنابت))  . عرض کرد : ایمان چیست؟  فرمود : به خدا و ملائکه اش و کتابهایش و پیامبرانش و به زندگی بعد از مرگ و به همه مقدّرات - خیر و شرّ آن و شیرین و تلخ آن - ایمان بیاوری          ( ((به مقدّرات ایمان بیاوری )) یعنی : همه را از جانب خداوند بدانی ) .

وقتی آن مرد برخاست پیامبر (ص) فرمود : این جبرئیل بود ، آمده بود تا دینتان را به شما بیاموزد . و چنین بود که هرگاه پیامبر (ص) به او مطلبی می فرمود او می گفت : (( درست می گویی )) . پرسید : روز قیامت چه زمانی است ؟ فرمود : سؤال شونده از سؤال کننده ( در این باره ) عالِم تر نیست . گفت : راست گفتی .

2

پایه های ایمان

امیرالمؤمنین (ع) بعد آنکه از کلمه (( راست گفتی )) جبرئیل فراغت یافت چنین فرمود: بدانید که ایمان بر چهار پایه بنا شده است : یقین و صبر و عدل و جهاد

یقین

یقین بر چهار شعبه است : شوق و ترس و زهد و انتظار ( هریک از شعبه ها در جمله های بعد توضیح داده می شود )

هرکس مشتاق بهشت باشد شهوات را از یاد می برد ، و هرکس از آتش بترسد از محرّمات پرهیز می کند ، و هرکس نسبت به دنیا زهد و بی اعتنایی کند مصیبتها بر او آسان می شود ( ((ب)) : مصیبتها را آسان می شمارد ) ، و هرکس به انتظار مرگ باشد در خیرات می شتابد .

صبر

صبر بر چهار شعبه است : بصیرت در فهم و درک ( ((ب)) : نظر با حجّت ) ، تأویل و تبیین حکمت ، شناخت عبرتها ( ((د)) : نصیحت گرفتن از عبرتها ) ، سنن پیشینیان .

هرکس در فهم و درک بصیرت داشته باشد در حکمت جستجو و تبیین می کند ، و هرکس در حکمت تبیین کند عبرتها را می شناسد ، و هرکس عبرت را بشناسد حکمت را تأویل و تفسیر می کند ، و هرکس حکمت را تفسیر کند عبرت را می بیند ، و هرکس عبرت را ببیند گویا همراه پیشینیان بوده است .

عدل

عدل بر چهار شعبه است : پیچیده های فهم ، و پوشش علم و شکوفه حکمتها و باغ حلم .

هرکس بفهمد جمله های علم را تفسیر می کند ، و هرکس علم داشته باشد شرایع حکمت بر او عرضه می شود ، و هرکس بردباری کند در کارش افراط نمی کند و به وسیله آن در بین مردم ستوده زندگی می کند .

جهاد

جهاد بر چهار شعبه است : امر به معروف و نهی از منکر ، و راست گویی در جاهای مختلف ، و غضب بخاطر خداوند ، و بغض و عداوت با فاسقین .

هرکس امر به معروف کند کمر مؤمن را محکم می کند ، و هرکس نهی از منکر کند بینی فاسق را ( ((ب)) : منافقین را ) به خاک می مالد ، و هرکس در جاهای مختلف راست بگوید وظیفه ای که بر عهده اش بوده انجام داده است ، و هرکس با فاسقین عداوت داشته باشد و بخاطر خداوند غضب کند خداوند بخاطر او غضب می نماید ( ((د)) : هرکس با فاسقین عداوت داشته باشد برای خدا غضب می کند و هرکس برای خدا غضب کند خدا برای او غضب می کند .

و این است ایمان و پایه ها و شعبه های آن .

کم ترین درجه ایمان و کفر و گمراهی

آن مرد گفت ( در کتاب کافی و معانی الاخبار ، سلیم می گوید : من پرسیدم ) : یا امیرالمؤمنین ، کم ترین چیزی که شخص با آن مؤمن می شود ، و کم ترین چیزی که با آن کافر می شود ، و کم ترین چیزی که با آن گمراه می شود چیست ؟ حضرت فرمود : سؤال کردی جواب را بشنو :

کم ترین چیزی که شخص با آن مؤمن می شود آن است که خداوند خود را به او بشناساند ، و او به پروردگاری و یگانگی خداوند اقرار نماید ، و پیامبرش را به او بشناساند و او به نبوّت و ابلاغ ( رسالت او ) اقرار نماید ، و حجّت خود در زمین و شاهد بر خلقش را به او بشناساند و او به اطاعتش اقرار کند ( این عبارت در کافی چنین است : .... خداوند تبارک و تعالی خود را به او بشناساند و او اقرار به اطاعتش نماید ، و پیامبرش را به او بشناساند و او اقرار به اطاعتش نماید ، و امام و حجّت خود در زمین و شاهد بر خلقش را به او بشناساند و او اقرار به اطاعتش نماید ) .

عرض کرد : یا امیرالمؤمنین ، اگر چه نسبت به همه چیز - غیر آنچه توضیح دادی - جاهل باشد ؟ فرمود : آری ، (فقط) هرگاه به او دستور داده شد اطاعت کند و هرگاه نهی شد بپذیرد .

کم ترین چیزی که شخص با آن کافر می شود آن است ( این عبارت در کتاب کافی چنین است : کم ترین چیزی که بنده با آن کافر می شود این است که کسی گمان کند چیزی را که خدا از آن نهی فرموده ، خدا به آن امر کرده است ، و آنرا دین خود قرار دهد و طبق آن پایه دوستی خود را قرار دهد ، و گمان کند خدایی را که به آن دستور داده را عبادت می کند ، در حالیکه شیطان را عبادت می کند ) ، که چیزی را به عنوان دین بپذیرد و گمان کند که خداوند او را به آن امر کرده - از چیز هایی که خداوند نهی کرده است - بعد آن را دین خود قرار دهد و بر اساس آن تبرّی و تولی داشته باشد و گمان کند خدایی را که به او امر کرده می پرستد .

کم ترین چیزی که شخص با آن گمراه می شود آن است که حجّت خدا در زمین و شاهد او بر خلقش را که امر به اطاعت او نموده و ولایتش را واجب کرده نشناسد .

دوازده امام ، حجّت های الهی

( آن مرد ) عرض کرد : یا امیرالمؤمنین ، آنان را برایم نام ببر . فرمود : کسانی که خداوند ایشان را با خود و پیامبرش قرین نموده ( ((د)) : کسانی که خداوند اطاعت ایشان را با اطاعت خود و پیامبرش قرین قرار داده است ) ، و فرموده است : (( اَطِیعُوا اللهَ وَ اَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ اُولِی الْاَمْرِ مِنْکُمْ /سوره نساء / آیه پنجاه و نه )) ، یعنی : (( از خدا و پیامبر و اولی الامرتان پیروی کنید )) .

عرض کرد : برایم روشن نمایید . فرمود : آنانکه پیامبر (ص) در آخرین خطبه ای که خواند و همان روز از دنیا رفت چنین فرمود : (( من در میان شما دو چیز باقی گذاردم که تا به آن دو تمسّک کرده اید هرگز گمراه نخواهید شد : کتاب خداوند و اهل بیتم . خداوند لطیف خبیر با من عهد کرده است که آن دو از یکدیگر جدا نمی شوند تا بر سر حوض کوثر بر من وارد شوند مانند این دو - و حضرت به انگشت سبّابه خود اشاره فرمودند - و نمی گویم مثل این دو - و حضرت به انگشت سبّابه و وسط اشاره کردند - زیرا یکی از این دو جلو تر از دیگری است ( یعنی حضرت دو انگشت سبّابه از دو دست را کنار یکدیگر قرار دادند اشاره به اینکه قرآن و عترت اینگونه مساوی و قرین یکدیگرند ، و بعد انگشت سبّابه و وسط از یک دست را نشان دادند و اشاره کردند که نسبت اهل بیت و قرآن مانند این دو نیست که یکی از دیگری مهم تر یا مقدّم تر باشد ) . پس به این دو تمسّک کنید تا گمراه نشوید ، و از آنان پیشی نگیرید که هلاک می شوید ، و از آنان عقب نمانید که متفرّق می شوید ( ((ب)) : از دین بر می گردید ) ، و به آنان چیزی یاد ندهید که از شما عالم ترند .

عرض کرد : یا امیرالمؤمنین ، او را برایم نام ببر . فرمود : کسی که پیامبر (ص) او را در غدیر خم نصب کرد و به آنان خبر داد که او نسبت به آنان صاحب اختیار تر از خودشان است،و سپس به آنان دستور داد تا حاضران غائبان را آگاه نمایند .

عرض کرد : یا امیرالمؤمنین ، آن شما هستید ؟ فرمود: من اوّل و افضل آنها هستم .سپس پسرم حسن بعد از من نسبت به مؤمنین صاحب اختیار تر از خودشان است . سپس پسرم حسین بعد از او نسبت به مؤمنین صاحب اختیار تر از خودشان است . و سپس جانشینان پیامبر (ص) هستند تا بر سر حوض کوثر یکی پس از دیگری به خدمت او وارد شوند .

آن مرد نزد علی (ع) رفت و سر حضرت را بوسید و سپس عرض کرد : برایم روشن کردی و مشکلم را حل کردی و هر مشکلی در قلبم بود ( ((د)) : هر شکّی در دلم بود ) ، از بین بردی .

_____________________________

روایت از کتاب سلیم :

بحار : ج 68ص 288و ج 69ص 16

روایت با سند به سلیم :

معانی الاخبار : ص 374ح 45

کافی : ج 2ص 414

روایت از غیر سلیم :

نهج البلاغه : ص 469شماره 31از کلمات حکمت

کافی : ج 2ص 50

تحف العقول : ص 110

خصال صدوق : باب 4ح 74

الغارات ثقفی : ص 142

...................................

منبع : کتاب اسرار آل محمّد علیهم السلام ( کتاب سلیم بن قیس هلالی ) - تألیف ابوصادق سلیم بن قیس هلالی عامری کوفی ؛ ترجمه اسماعیل انصاری زنجانی خوئینی .

 

 

برچسب ها: ,,,
1 2 3 4 5 نسخه قابل چاپ
نوشته شده در تاریخ 8 مرداد 1393 توسط گمنام

بسم الله الرحمن الرحیم

توصیف اسلام نسبت به متدیّنین

ابان بن ابی عیّاش از سلیم نقل می کند که مردی خدمت امیرالمؤمنین (ع) آمد و درباره اسلام سؤال کرد . ( در این حدیث نکات دقیقی درباره ((اسلام)) آمده که احتیاج به تفسیر دارد . بنابراین سنگینی الفاظ ترجمه بخاطر پیچیدگی مطلب است . در مورد شرح حدیث به بحار : ج68 ص 352-365 مراجعه شود)  .

حضرت فرمود :

خداوند تبارک و تعالی اسلام را تشریع و قانون گذاری کرد ، و قوانین آن را برای کسی که به آن داخل شود آسان قرار داد ، و پایه های آن را برای کسی که به جنگ آن برخیزد مستحکم نمود.

خداوند اسلام را عزّت قرار داد برای کسی که دوستدارش باشد ، صلح و سلامتی برای کسی که داخل آن شود ، پیشوای کسی که به آن اقتدا کند زینت برای کسی که خود را به آن بیاراید ، ذخیره برای کسی که آن را دین خود قرار دهد ، دستاویز برای کسی که خود را به آن محکم کند ، ریسمان برای کسی که به آن چنگ زند ، دلیلی محکم برای کسی که آن را بیاموزد ، نور برای کسی که آن را وسیله روشنی خود قرار دهد ، شاهد برای کسی که بوسیله آن به مخاصمه دشمن رود ، باعثِ غلب برای کسی با آن به محاکمه رود ، علم برای کسی که آن را در قلب خود جای دهد ، حدیث برای کسی که آن را روایت کند ، حکم برای کسی که به آن قضاوت کند ، مایه حلم برای کسی که آن را مورد تجربه و آزمایش قرار دهد ، و شفاء و تعقّل برای کسی که تدبّر و تفکّر نماید ، فهم برای کسی که زیرکی کند ، یقین برای کسی که فکر کند ، بصیرت برای کسی که قصد آن را کرده باشد ، نشانه برای کسی که آن را نشان خود قرار دهد ، مایه عبرت برای کسی که می خواهد پند بگیرد .

خداوند اسلام را نجات قرار داده برای کسی که راست بگوید ، و دوستی برای کسی که در پی اصلاح باشد ، و تقرّب برای کسی که نزدیک شود ، و اعتماد برای کسی که توکل کند و امید ((ب)) : آسایش و راحتی )) برای کسی که کارش را ( به خدا ) بسپارد ، و سابقه برای کسی که احسان کند ، و خیر برای کسی که پیشی بگیرد ، و سپر برای کسی که صبر کند ، و لباس برای کسی که تقوی پیشه کند ، و پناه و کمک برای کسی که هدایت یافته ، و پناهگاه ( ((ب)) و ((د)) : ستر و پوشش ) ، برای کسی که امن می طلبد ، باعث اطمینان برای کسی که تسلیم باشد ، و باعث خوشی برای راستگویان ، و موعظه برای متّقین و نجات برای رستگاران قرار داده است .

خصوصیّات و ثمرات اسلام

این است حق ، که راه آن هدایت و صفت آن خوبی و اثر نیک آن مجد و بندگی ( ((ب)): جدیّت ) است . راه آن روشن ، منار آن نور دهنده ، چراغ آن پر نور ، نهایت آن بلند مرتبه ، میدان آن کم و در برگیرنده سواری های مسابقه است . مورد مسابقه اش قابل توجّه ، و عذاب آن دردناک و نعمت آن قدیم است . آمادگی آن قدیم و سواران آن بزرگوارند ( در اینجا حضرت اسلام را مسابقه در میدانی فرض نموده و تشبیه فرموده و سپس وجه تشبیه را توضیح داده اند ) .

ایمان راه آن ، و اعمال نیک محل نور آن ، و فقه و فهم چراغهای آن ، و مرگ نهایت آن ، دنیا میدان آن ، و قیامت سواری آن و بهشت مورد مسابقه آن ، و آتش عذاب آن و تقوی آمادگی آن ، و محسنین سواران آن هستند .

نتایج ایمان

با ایمان بر کار های صالح دلالت می شود ، و با اعمال صالح فقه و فهم آباد می شود ، و با فقه و فهم از مرگ ترسیده می شود ، و با مرگ دنیا خاتمه می یابد ، و با دنیا به قیامت عبور داده می شود ، و با قیامت بهشت نزدیک می شود ، و بهشت حسرت اهل آتش است ، و آتش موعظه متّقین است ، و تقوی اصل ایمان است .

و این است اسلام !

_____________________________

روایت از غیر سلیم :

کافی : ج 2ص 49

نهج البلاغه : خطبه 104

تحف العقول : ص 109

امالی شیخ مفید : ص 62مجلس 33

امالی شیخ طوسی : ج 1ص 35

........................................

منبع : کتاب اسرار آل محمّد علیهم السلام ( کتاب سلیم بن قیس هلالی ) - تألیف ابوصادق سلیم بن قیس هلالی عامری کوفی ؛ ترجمه اسماعیل انصاری زنجانی خوئینی .

برچسب ها:
موضوعات
احکام خمس
زندگینامه چهارده معصوم
مهدویت
Imam Hussain
تاریخ اسلام
سخنرانی و روضه مرحوم کافی
LETTER FOR YOU
آخرین مطالب
محبوب ترین ها
آرشیو مطالب
پیوند ها
وصیت نامه شهدا
امکانات جانبی
آمار وبلاگ
بازديد امروز : 1166
افراد آنلاين : 1
بازديد ديروز : 158
بازديد ماه : 1416
بازديد سال : 1416
کل بازديدها : 56971
مجموع اعضا : 3
تعداد مطالب : 211
تعداد نظرات : 6